Åta­las för barn­por­no­gra­fi

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

En man i Sund­by­berg har åta­lats för barn­por­no­gra­fibrott, ef­tersom han haft na­ken­bil­der på en min­derå­rig flic­ka.

To­talt har 41 bil­der, tag­na i bör­jan av för­ra året, hit­tats. En del av ma­te­ri­a­let är ko­pi­or, men var­je en­skilt ex­em­plar räk­nas som en olag­lig skild­ring.

I po­lis­för­hör be­skri­ver man­nen, som är i 30-års­ål­dern, att de bå­da skic­kat av­kläd­da bil­der till varand­ra. ”Det var ald­rig min me­ning att pres­sa hen­ne”, sä­ger han.

Av man­nens chatt­logg på Sky­pe fram­går att han haft kon­takt med tje­jer i oli­ka åld­rar. ” Vis­sa av dem min­derå­ri­ga. Många av chatt­kon­ver­sa­tio­ner­na är av sex­u­ell ka­rak­tär”, skri­ver po­li­sen.

FOTO: LEIF OLDENBURG

BROTT. Man­nen har åta­lats vid Sol­na tings­rätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.