Ris­ke­rar bö­ter för då­lig luft

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Näs­ta höst mås­te luft­pro­blem och bul­ler va­ra åt­gär­dat på Ha­ga­bergs­går­dens för­sko­la i cen­tra­la Sund­by­berg. An­nars ris­ke­rar kom­mu­nen att få be­ta­la en halv mil­jon kro­nor.

Nu har Ar­bets­mil­jö­ver­ket ut­fär­dat ett fö­re­läg­gan­de med vi­te på 500 000 kro­nor, om luft­kva­li­te­ten och bull­ret från ven­ti­la­tio­nen in­te åt­gär­das fö­re näs­ta höst.

Vi i Sund­by­berg be­rät­ta­de i ok­to­ber om att för­sko­lan ris­ke­ra­de verk­sam­hets­för­bud, ef­ter att fac­ket lar­mat.

Jan Ai­li, verk­sam­hets­chef för för­sko­lor­na i Sund­by­berg, trod­de då att luft­kva­li­te­ten skul­le va­ra åt­gär­dad un­der vå­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.