Tax­i­fö­ra­re åta­las för olyc­ka

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ul­ri­ca An­ders­son

En tax­i­chauf­för har åta­lats för att ha kört på en gång­tra­fi­kant vid ett över­gångs­stäl­le i Hal­lon­ber­gen.

Olyc­kan in­träf­fa­de vid OKQ8-mac­ken på Ge­säll­vä­gen, vid 08-ti­den en tis­dags­mor­gon i no­vem­ber.

Tax­i­fö­ra­ren såg in­te kvin­nan som skul­le kor­sa vägen vid ett obe­va­kat över­gångs­stäl­le.

Fö­ra­ren ”var myc­ket skär­rad och tyck­te he­la si­tu­a­tio­nen var jät­te­job­big”, en­ligt po­li­sens rap­port. Man­nen ut­tryck­te fle­ra gång­er att han oro­a­de sig för kvin­nans häl­sa och till­stånd.

Kvin­nan för­des till Ka­ro­lins­ka sjuk­hu­set med am­bu­lans, men var vid med­ve­tan­de. ”Hon kom­mer in­te ihåg så myc­ket mer än att tung me­tall träf­far hen­nes kropp

och att hon ram­lar ihop på ga­tan”, skrev po­li­sen ef­ter ett mål­sä­gan­de­för­hör som hölls i mars.

Fö­ra­ren åta­las nu för vål­lan­de till kropps­ska­da och för brott mot tra­fik­för­ord­ning­en. Han be­trak­tar hän­del­sen som en olyc­ka och kan där­för va­re sig er­kän­na el­ler för­ne­ka brott, en­ligt po­lis­för­hör.

På grund av att det var

halv­mörkt och reg­nigt, samt att en pas­se­ran­de last­bil skymt sik­ten, ha­de han svårt att se. Dess­utom ha­de han bli­vit blän­dad av be­lys­ning­en vid bygg­ar­bets­plat­sen.

Att det var rö­rigt vid över­gångs­stäl­let gjor­de ock­så att det var svårt att stan­na, en­ligt tax­i­chauf­fö­ren som be­skri­ver sig själv som en er­fa­ren bil­fö­ra­re.

FOTO: PO­LI­SEN

VÄJNINGSPLIKT. Olyc­kan in­träf­fa­de vid ett obe­va­kat över­gångs­stäl­le i Hal­lon­ber­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.