SIK går till­ba­ka till grun­der­na för att vän­da trend

Vi i Sundbyberg - - SPORT - Anders Ekström

Vis­ser­li­gen fem vins­ter och en ned­re mit­ten­pla­ce­ring. Men även sju för­lus­ter, varav tre i rad. Var har vi Sund­by­bergs IK fot­bolls­her­rar i år egent­li­gen?

– Ja, vi har blan­dat och gett kan man en­kelt sum­me­ra det, sä­ger hu­vud­trä­na­ren Ro­bel Ala­zar som kom in­för sä­song­en.

Di­vi­sion 2-sä­song­en har verk­li­gen va­rit böl­jan­de för SIK:s herr­lag. Ena stun­den två ra­ka vins­ter, näs­ta fle­ra för­lus­ter i rad. Nu i ju­ni har la­get tre ra­ka torsk, se­nast 0–2 hem­ma mot Boll­näs.

– Vi gör bra re­sul­tat när vi gör ett hårt de­fen­sivt jobb över he­la ba­nan, det har bäd­dat för en fin of­fen­siv. Men det har vi gått ifrån li­te på sisto­ne. Jag såg ten­den­ser­na även mot Ströms­bergs IF (vinst 2-0) och där­ef­ter tre ra­ka för­lus­ter, fort­sät­ter Ala­zar.

– Klart det är tufft, jag ha­tar att för­lo­ra. Men sam­ti­digt tyc­ker jag att vi har gett bort seg­rar­na, vil­ket än­då är ett positivt tec­ken på att vi be­stäm­mer i mat­cher­na. Att vi har det i eg­na hän­der.

Hur gör ni för att vän­da tren­den?

– Det är en in­ställ­nings­frå­ga och vi kom­mer gö­ra vis­sa för­änd­ring­ar in­för vå­ra av­slu­tan­de två mat­cher. Vi ska för­sö­ka ta ett steg till­ba­ka, in­te va­ra na­i­va och hit­ta vår fi­na ”deff ”. In­te släp­pa på det hår­da job­bet.

Så, var har vi SIK:s fot­bolls­her­rar 2018? Ef­ter tolv om­gång­ar är de nia på 15 po­äng. Trots formsvac­kan är det åt­ta pin­nar ner till strec­ket – men sam­ti­digt tio upp till tred­je­plat­sen.

– Vi har ett bra lag med enorm po­ten­ti­al och sik­tar vi ba­ra på att gö­ra bra re­sul­tat kom­mer vi topp-sex. Men vi spe­lar ju även ef­ter ”Sund­by­bergs­mo­del­len” där vi ska spe­la un­der­hål­lan­de och ut­veck­lan­de fotboll. Och det ska vi fort­sät­ta med, för det är vik­tigt för he­la för-

”Vi har ett bra lag med enorm po­ten­ti­al.”

ening­en och la­gets ut­veck­lings­pro­cess.

– Men oav­sett ska vi va­ra ett lag för öv­re hal­van.

I ”vå­rens” två sista mat­cher vän­tar GUSK (b) och Val­bo (h) 4 ju­li. Där­ef­ter up­pe­håll till 4 au­gusti.

FOTO: ANDERS EKSTRÖM

TRE. Ri­car­do Pers­son Gray och hans Sund­by­bergs IK har tre ra­ka för­lus­ter i två­an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.