Skat­ten ska gå till sko­la och om­sorg

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Väns­ter­par­ti­et

Vad vet mo­de­ra­ter­na om ar­bets­li­vet?

Jag som skat­te­be­ta­la­re i kom­mu­nen vill att mi­na peng­ar ska gå till vård, sko­la och om­sorg. Oav­kor­tat! In­te till högav­lö­na­de po­li­ti­ker som sät­ter sin egen lön. Än­då är det vad Mo­de­ra­ter­na och de and­ra sty­ran­de par­ti­er­na i Sund­by­berg gjort, de har höjt top­po­li­ti­ker­nas lö­ner med över 12 000 kr i må­na­den! Sam­ti­digt som per­so­nal i till ex­em­pel hem­tjäns­ten (vars in­sat­ser är myc­ket vik­ti­ga­re än mo­de­ra­ter­nas) har en gans­ka be­dröv­lig ar­bets­mil­jö och in­te ens en fjär­de­del av po­li­ti­ker­nas lön.

De lå­ga lö­ner­na gör dess­utom att de som job­bar in­om vår­den blir fat­tig­pen­sio­nä­rer! Vet ni mo­de­ra­ter någon­ting om hur ar­bets­mil­jön, för al­la des­sa som ni an­sva­rar för, ser ut i verk­lig­he­ten? Har ni nå­gon­sin ta­git re­da på hur era på­ver­kar det som vi al­la är med och be­ta­lar för?

HÖR AV DIG! Skic­ka dina syn­punk­ter el­ler bild­bi­drag till

el­ler Vi i Sund­by­berg, Ka­nal­vä­gen 1 A, 2 tr, 194 61 Upp­lands Väs­by. Om du an­vän­der sig­na­tur mås­te du upp­ge ditt rik­ti­ga namn för re­dak­tio­nen. In­sän­da­re får va­ra 1 000 tec­ken. Re­dak­tio­nen för­be­hål­ler sig rät­ten att kor­ta in­sänt ma­te­ri­al.

Be­rit Axelsson,

FOTO: MOSTPHOTOS

KRAV. Sänk po­li­ti­ker­nas lö­ner och höj lö­ner­na för an­ställ­da i vård, sko­la och om­sorg, skri­ver Be­rit Axelsson, Väns­ter­par­ti­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.