Tax­ikun­der lu­ra­de på kvarts mil­jon

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son 070-78 72 078 ul­ri­ca.an­ders­son@ di­rekt­press.se

En man från Sund­by­berg som kör­de svart­taxi kom över cir­ka 250 000 kro­nor ge­nom att by­ta ut pas- sa­ge­rar­nas bank­kort. Man­nen har nu dömts till fäng­el­se i ett år och sex må­na­der.

En sund­by­ber­ga­re som kört svart­taxi har nu dömts till fäng­el­se för om­fat­tan­de kort­be­drä­ge­ri­er. To­talt har man­nen kom­mit över om­kring 250 000 kro­nor.

Sund­by­ber­ga­ren har ring­ats som en del i en stör­re po­lis­ut­red­ning om kort­be­drä­ge­ri­er mot per­so­ner som åker svart­taxi.

”Ett ur­val av po­li­san­mäl­ning­ar gjort ut­i­från sam­ban­det mel­lan ut­ta­gen och om­stän­dig­he­ter­na vid gär­ning­ar­na har vi­sat att det rört sig om en och sam­ma gär­nings­man”, har åkla­ga­ren be­rät­tat un­der rät­te­gång­en.

När kun­der­na be­ta­lat har de fått ett an­nat bank­kort till­baks, näs­tan all­tid från sam­ma bank som ori­gi­nal­kor­tet. Fö­ra­ren har kom­mit över ko­der­na och ta­git ut peng­ar. Vid ut­tags­au­to­ma­ter­na har en man med en viss jac­ka och med ett visst rö­rel­se­möns­ter iakt­ta­gits och de drab­ba­de har upp­gett att de åkt med en röd bil.

Sund­by­ber­ga­ren, som dömts för lik­nan­de brott 2009 och som ha­de till­gång till en röd bil, ham­na­de i fo­kus. Vid en spa­ning i april iakt­tog po­li­sen hur sund­by­ber­ga­ren stan­na­de för att tan­ka un­der ti­den som han kör­de en kund.

När po­li­sen kon­tak­ta­de kun­den upp­täck­te han att hans kort bli­vit ut­bytt.

Till­vä­ga­gångs­sät­tet är känt av po­li­sen, som ti­di­ga­re har gått ut och var­nat för den här ty­pen av be­drä­ge­ri­er.

Utred­ning­en mot sund­by­ber­ga­ren har be­grän­sats till pe­ri­o­den från ok­to­ber 2017 till april 2018, då man­nen greps. 21 fall av full­bor­da­de be­drä­ge­ri­er och ett för­sök har åkla­ga­ren kun­nat le­da i be­vis, an­ser Stock­holms tings­rätt.

Ett av dem har be­gåtts mot en an­nan per­son i Sund­by­berg. Han upp­täck­te se­na­re att han fått sitt kort ut­bytt, mot ett kort som till­hör ett an­nat av off­ren.

Fö­ra­ren har ne­kat till att ha gjort ut­ta­gen. Han har även häv­dat att han tving­ats att lu­ra till sig kor­ten av ett kri­mi­nellt nät­verk, en för­k­la- ring som tings­rät­ten läm­nar ut­an av­se­en­de.

Åkla­ga­ren har ve­lat få man­nen dömd för grovt be­drä­ge­ri. Man­nen har vis­ser­li­gen kom­mit över en kvarts mil­jon kro­nor, men var­je en­skilt fall om­fat­tar mind­re sum­mor kon­sta­te­rar dom­sto­len som in­te an­ser att brot­tet är grovt.

Man­nen har nu dömts till ett år och sex må­na­ders fäng­el­se.

FO­TO: MOSTPHOTOS

BE­DRÄ­GE­RI. Fö­ra­ren byt­te ut kun­der­nas kort mot ett an­nat kort när de åk­te svart­taxi.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.