Värs­ta vat­ten­k­ri­sen är över

Det an­sträng­da lä­get be­döms va­ra över

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

”Vi har le­gat på 40 pro­cent mer än nor­mal­pro­duk­tion, det är en väl­digt stor ök­ning.”

Upp­ma­ning­ar om att in­te slö­sa vat­ten i vär­men har gått ut till all­män­he­ten. Men vatt­net har fått rin­na som van­ligt – Norrvatten har be­hövt vid­ta åt­gär­der för att kla­ra av pro­duk­tio­nen.

För­som­ma­ren var re­kord­varm i år – det har lett till re­kord­hög vat­ten­för­bruk­ning. Norrvatten, som le­ve­re­rar dricks­vat­ten till Sund­by­berg och 13 and­ra kom­mu­ner i Stock­holms­om­rå­det, har där­för bett in­vå­nar­na att tän­ka på sin vat­ten­för­bruk­ning.

I maj gick de ut med ett press­med­de­lan­de: ”Stock­hol­mar­na vatt­nar gräs­mat­tor, fyl­ler poo­ler, tvät­tar bi­lar och tar kanske en ext­ra dusch. Den höga för­bruk­ning­en med­för att vå­ra vat­ten­verk får job­ba för fullt och lig­ger nä­ra maxka­pa­ci­tet.”

– Ty­värr har vi in­te kun­nat se att det har haft nå­gon ef­fekt. Det är svårt att ut­vär­de­ra; ha­de den va­rit än­nu hög­re om vi in­te gått ut? Vi har le­gat på 40 pro­cent mer än nor­mal­pro­duk­tion, det är en väl­digt stor ök­ning, sä­ger Jo­han­na Lind­gren, vd för Norrvatten.

Ef­tersom Stock­holm Vat­ten och Av­fall är i en lik­nan­de si­tu­a­tion, har det in­te va­rit möj­ligt att få stöd där­i­från. ” Vi har vid en­skil­da till­fäl­len i stäl­let kört igång vå­ra grund­vat­ten­verk för att kla­ra av för­bruk­ning­en”, skri­ver Norrvatten i ett sty­rel­se­pro­to­koll.

Grund­vat­ten­pro­duk­tio­nen har dock be­gräns­ning­ar och vis­sa kva­li­tets­stör­ning­ar, en­ligt dem. Un­der­hålls­ar­be­te har i viss mån fått vän­ta, som en kon­se­kvens av det an­sträng­da lä­get.

Hur sto­ra mar­gi­na­ler har ni haft?

– Ha­de det upp­stått en stor läc­ka, då vi töm­mer ned sy­ste­met, då ha­de det va­rit svårt att kom­ma ikapp, sä­ger Jo­han­na Lind­gren.

Då ha­de man kun­nat in­fö­ra be­vatt­nings­för­bud som en näs­ta åt­gärd. Att vär­men hål­lit i sig så länge, så ti­digt på året, är ovan­ligt.

– Vi är va­na vid ett par da­gar, max en vec­ka, var­je för­som­mar, sä­ger Jo­han­na Lind­gren.

I mån­dags gick Norrvatten ut med att det an­sträng­da lä­get be­döms va­ra över. När sko­lor­na har slu­tat och folk har läm­nat stan i ju­li bru­kar det va­ra lug­na­re, oav­sett vad det är för vä­der.

Även om stä­der­na väx­er så har in­vå­nar­na an­vänt mind­re vat­ten per per­son. Där­för har man in­te be­hövt byg­ga ut verk­sam­he­ten ti­di­ga­re. Men nu är det dags, ef­tersom in­flytt­ning­en är stör­re än vad för­bruk­ning­en mins­kar.

Åt­gär­der pla­ne­ras för att hö­ja ka­pa­ci­te­ten på be­fint­ligt verk med 10 pro­cent till 2021. Pa­ral­lellt med det­ta tit­tar man på en stör­re ut­bygg­nad, som skul­le be­hö­va va­ra klar om tio år.

FO­TO: MOSTPHOTOS

FÖRBRUKNING. Vatt­net i Mälaren lär in­te ta slut, men Norrvatten ska hin­na med att re­na det. Där­för har det va­rit bra att tän­ka på vat­ten­för­bruk­ning­en un­der den var­ma för­som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.