Möt Väns­ter­par­ti­ets Jesper Wiklund

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Vad ska­par du för hand?

– Grön­sa­ker på od­ling­en. Jag får sjukt myc­ket to­ma­ter, de är grö­na när man skör­dar dem men de mog­nar till på föns­ter­kar­men. Jord­ärt­skoc­kor, men de sprids ju som ogräs.

Vad är ditt se­nas­te in­köp?

– Jag mås­te tän­ka ef­ter... Ett da­ta­spel till min son, men det var för hans peng­ar och gick ba­ra via mitt kon­to. En vit Adi­das t-shirt i de­ras con­cept sto­re. Jag tyc­ker att det är snyggt med vitt. Nu har jag tvät­tat den en gång, men jag var jät­tesnygg i hel­gen.

Vil­ken är den se­nas­te ut­ställ­ning­en du såg?

– En stre­et art-ut­ställ­ning i Snö­sätt­ra, som i Hal­lon­ber­gen fast myc­ket stör­re (där var en till­fäl­lig ut­ställ­ning vå­ren 2016, reds anm). De må­lar om var­je år. En kil­le, Hu­ge, må­lar upp­blåsta bal­long­er med sil­ver­färg som man kan speg­la sig i.

Vad gör du med mo­bi­len un­der full­mäk­ti­ge?

– Twitt­rar och ser till så att min son fått i sig mat ef­ter sko­lan. Någ­ra är ak­ti­va där, Mi­kael T. Er­iks­son och Jo­se­fin Mal­mqvist. Och Sophie Sil­ver­ryd, hon är ro­lig (samt­li­ga M-fö­re­trä­da­re, reds anm). Men det är in­te ett jät­tenär­va­ran­de kom­mun­full­mäk­ti­ge i so­ci­a­la me­di­er.

När blev du för­ban­nad sist och på vad?

– Un­der de­bat­ten om Riss­neam­bas­sa­dö­rer­na, när Jo­han Storå­kers (nämnd­ord­fö­ran­de för Li­be­ra­ler­na, reds anm) väg­rar sva­ra på enk­la frå­gor. Ska vi ge­men­samt kun­na upp­rätt­hål­la re­spek­ten för po­li­ti­ker så mås­te vi kun­na sva­ra enk­la ja el­ler nej.

Vad fö­re­stäl­ler din bild num­mer 23 i mo­bi­len?

– Riss­neam­bas­sa­dö­rer­na fak­tiskt, när de fick Ab­dipri­set i vint­ras.

Vad stör du dig mest på i kol­lek­tiv­tra­fi­ken?

– In­ställ­da tåg el­ler av­gång­ar. Of­tast kan jag cyk­la, men jag åker tun­nel­ba­na ett par gång­er i vec­kan. Man kan lä­sa el­ler lyss­na på pod­dar.

Vad är bäst med som­ma­ren?

– Od­lings­sä­song­en är igång, man kan sit­ta ute. Folk är mer spon­ta­na och so­ci­a­la, det är lät­ta­re att träf­fa vän­ner.

Vad är vik­ti­gast, att AIK el­ler att Väns­ter­par­ti­et vin­ner?

– Gud, vad svårt! Jag skrev ju på Twit­ter att jag är trött på att pra­ta om vad sos­sar­na pra­tar om och att jag hell­re pra­tar om bland an­nat ett SM-guld till Gna­get.

– Men det är klart att det är vik­ti­ga­re med en po­li­tik som in­te ökar ut­an mins­kar klyf­tor­na. Även om det blir mer kon­kret med AIK. För Väns­ter­par­ti­et kom­mer för­änd­ring­en ef­ter val­re­sul­ta­tet.

”Ar­be­tar­rö­rel­sen har bi­dra­git myc­ket till sund­by­bergs­an­dan.”

Var­för vill du be­rät­ta fack­rö­rel­sens histo­ria i Sund­by­berg?

– Pro­jek­tet lig­ger i trä­da nu. Men jag är histo­ri­e­in­tres­se­rad ge­ne­rellt och när vi gick över i op­po­si­tion fick jag mer tid över. Stads­vand­ring­ar är ett bra for­mat att be­rät­ta i.

– Ar­be­tar­rö­rel­sen tror jag har bi­dra­git myc­ket till sund­by­bergs­an­dan, käns­lan att det är ett sam­häl­le. Sund­by­ber­gar­nas mö­tes­plat­ser, som Fol­kets hus.

– Hi­sto­riskt sett har kor­ta­re ar­bets­vec­kor va­rit en kamp. Nu vill Väns­ter­par­ti­et tes­ta att in­fö­ra sex tim­mars ar­bets­dag i Sund­by­berg. Var nå­gon­stans blir i så fall en för­hand­lings­frå­ga. Men på minst två ar­bets­plat­ser. På kort sikt skul­le de bli en ök­ning av kost­na­der, men myc­ket tas igen ge­nom mins­kad sjuk­från­va­ro. Man får tid att ta hand om sig själv och or­kar job­ba till 65. Med en orim­lig ar­bets­be­last­ning för barnskö­ta­re och vård­bi­trä­den så hål­ler in­te krop­par­na.

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

BUD­SKAP. Pri­de-bän­ken är en av Jesper Wiklunds fa­vo­rit­plat­ser i Sund­by­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.