Två döms för miss­han­del

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Ef­ter miss­han­deln på Freds­ga­tan var ett av off­ren lät­tad över att de in­te bli­vit mör­da­de. Nu har en 26-åring och en 27-åring från Sund­by­berg dömts till fäng­el­se.

Två män blev miss­hand­la­de av två and­ra män som de möt­te på Freds­ga­tan en natt i au­gusti i fjol. Ena av män­nen blev fälld till mar­ken och där­ef­ter ut­satt för spar­kar och slag, bland an­nat mot hu­vu­det.

26-åring­en, som va­rit le­dan­de, har fått det längs­ta straf­fet på ett år och sex må­na­der. Ef­tersom 27-åring­en mot slu­tet av hän­del­se­för­lop­pet har upp­ma­nat 26-åring­en att slu­ta med vål­det, ser rät­ten mind­re all­var­ligt på hans gär­ning­ar och dö­mer ho­nom till ett års fäng­el­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.