Al­la har rätt till bo­stad

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Catja Ka­lou­dis (V) Sund­by­berg

För att kun­na kö­pa en bo­stads­rätt krävs kon­tan­tin­sats. Minst 15 pro­cent av kö­peskil­ling­en – om man har spa­rat. Re­s­te­ran­de 85 pro­cent kan man lå­na – om man har till­räck­lig hög lön, fast an­ställ­ning och in­te någ­ra be­tal­nings­an­märk­ning­ar el­ler and­ra lån.

Om man tjä­nar 25 000 kro­nor i må­na­den och lå­nar 1,5 mil­jon får man be­ta­la 9 500 kro­nor i må­na­den för rän­ta och amor­te­ring­ar. Plus må­nads­av­gif­ten. Har man fa­milj och be­hö­ver fem mil­jo­ner till en stör­re bo­stad, krävs 70 000 i må­nads­lön. Vi är många som där­för stängs ute från bo­stads­mark­na­den, vil­ket är helt orim­ligt. Vi som in­te vill el­ler kan kö­pa en bo­stads­rätt. Vi be­hö­ver tak, in­te lån, över hu­vu­det.

Väns­ter­par­ti­et i Sund­by­berg vill öka byg­gan­det av hy­res­rät­ter med rim­li­ga hy­ror och stop­pa ut­för­sälj­ning­ar­na av all­män­nyt­tan. Väns­ter­par­ti­et är ock­så det en­da par­ti­et som kon­se­kvent dri­vit att över­skott i För­val­ta­ren ska åter­in­ve­ste­ras i all­män­nyt­tan och att in­komst­kra­ven sänks så att för­sörj­nings­stöd räk­nas som in­komst.

Väns­ter­par­ti­et gör skill­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.