Po­li­ti­ker ute­sluts – spred hat på nä­tet

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son

Krist­de­mo­kra­ter­na i Sund­by­berg ute­slu­ter lo­kal­po­li­ti­kern Erik Ivars­son ef­ter an­kla­gel­ser om ra- sism och nät­hat. Hans namn på hös­tens val­se­del har nu stru­kits.

Ef­ter att ha spri­dit hat och ra­sism på nä­tet, kom­mer en Sund­by­bergs­po­li­ti­ker att ute­slu­tas från Krist­de­mo­kra­ter­na.

– Han kom­mer in­te fin­nas med på val­sed­lar över­hu­vud­ta­get, sä­ger kom­mu­nal­rå­det Ma­ria Boh­man Kreij (KD).

Tid­ning­en Ex­po står till­sam­mans med Ex­pres­sen bakom av­slö­jan­det att sund­by­ber­ga­ren spri­der hat mot bland an­nat kvinn­li­ga po­li­ti­ker. Han har även ut­tryckt ra­sis­tis­ka åsik­ter.

– Mmm, ja hur ska man sä­ga? Det är star­ka ord, skri­vet i ett väl­digt käns­ligt till­stånd, sva­rar Erik Ivars­son på Ex­pres­sens frå­ga om var­för han an­vänt ra­sis­tis­ka ord.

Erik Ivars­son var ti­di­ga­re med­lem i Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, en­ligt Ex­po/Ex­pres­sen. Nu har han stått som num­mer 10 på Krist­de­mo- kra­ter­nas lis­ta till kom­mun­full­mäk­ti­ge i Sund­by­berg.

Un­der fre­da­gen har lis­tan upp­da­te­rats och Erik Ivars­son står in­te läng­re med där. Han kom­mer att ute­slu­tas ur par­ti­et.

Ma­ria Boh­man Kreij, grupple­da­re och kom­mu­nal­råd för KD i Sund­by­berg, rik­tar tack­sam­het mot me­dia för att ha grävt fram man­nens ut­ta­lan­den.

– Jag fick in­for­ma­tio­nen i går av Ex­pres­sen. Den­na per­son har flu­git un­der ra­darn. Det är för­skräck­ligt och full­stän­digt obe­grip­ligt, det är ba­ra att be om ur­säkt till de per­so­ner som om­nämns, sä­ger hon till Vi i Sund­by­berg.

Från par­ti­ets si­da har man haft sam­tal med kan­di­da­ter­na in­nan de sätts upp på lis­tan. Då har inga var­nings­kloc­kor ringt.

– Jag pra­ta­de med ho­nom se­nast i går; ut­i­från sam­tal lå­ter han pre­cis som du och jag. Jag för­står in­te att han

”Den­na per­son har flu­git un­der ra­darn.”

kan ha den ty­pen av åsik­ter, sä­ger Ma­ria Boh­man Kreij.

– Att man sä­ger en sak och se­dan hand­lar på ett an­nat sätt, det är den sto­ra gå­tan för oss som job­bar med för­tro­en­de­upp­drag.

Själv häv­dar man­nen, en­ligt Ex­po/Ex­pres­sen, att han in­te sökt sig till Krist­de­mo­kra­ter­nas lis­ta ut­an bli­vit om­bedd att stå med där och att han an­tar att par­ti­et var med­ve­tet om hans åsik­ter.

– Tro­vär­dig­he­ten för den här per­so­nen är be­grän­sad, kom­men­te­rar Ma­ria Boh­man Kreij det­ta.

Hon med­ger att de brustit i att gå ige­nom man­nens so­ci­a­la me­di­er.

– För­hopp­nings­vis hän­der det­ta in­te mer än nå­gon gång i mar­gi­na­len. Vi kan sä­kert gö­ra mer. Men det är trå­kigt ef­tersom vi pra­tar om för­tro­en­de­upp­drag. Po­li­tik hand­lar in­te om kon­troll på det vi­set.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

NÄT­HAT. Via sitt twit­ter­kon­to, som nu har låsts, har man­nen spri­dit hat och ra­sism.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.