Al­lez les bleus!

Vi i Sundbyberg - - HEJ SUNDBYBERG - Jo­nas Carls­son jo­nas.carls­son@di­rekt­press.se Re­por­ter

Fot­bolls-VM li­der mot sitt slut. En unik till­ställ­ning som ut­an tve­kan är den vik­ti­gas­te hän­del­sen un­der som­ma­ren för al­la län­der som del­tar. Möj­li­gen un­dan­ta­get för USA, men nu var ju in­te det lan­det kva­li­fi­ce­rat i år. Ny­li­gen var jag på be­sök i Frank­ri­ke. Gi­vet­vis gick jag på Champs-Élysé­es, såg Mo­na Li­sa på Louvren och be­ta­de av al­la tu­rist­må­sten.

Men jag be­gav mig ock­så till en bar för att be­vitt­na kvarts­fi­na­len mel­lan Frank­ri­ke och Uru­gu­ay. Un­der mitt be­sök märk­tes det hur vik­tig en så­dan här till­ställ­ning är för ett en­skilt land.

Jag var på en full­satt bar med gla­da frans­män med tri­ko­lo­ren må­la­de på kin­der­na där det jubla­des glatt vid mål och Mar­sel­jä­sen sjöngs med stolt­het.

Sve­ri­ge lev­de ock­så upp un­der VM och tog sig över­ras­kan­de till en kvarts­fi­nal. Men det märk­tes in­te li­ka myc­ket i Frank­ri­ke.

Åt­minsto­ne någ­ra ja-rop kun­de hö­ras ef­ter må­let mot Schweiz, men in­te så när li­ka högt som Frank­ri­kes fans hur­ra­rop.

Sve­ri­ge lev­de ock­så upp un­der VM och tog sig över­ras­kan­de till en kvarts­fi­nal. Men det märk­tes in­te li­ka myc­ket i Frank­ri­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.