Nu kan gam­la Ör­sko­lan ri­vas

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

ri­ven. Gam­la Ör­sko­lan är på väg att ri­vas. Fem in­tres­sen­ter är kvar att ar­be­ta vi­da­re med, in­för byg­get av den nya sko­lan på sam­ma plats. En an­sö­kan om riv­nings­lov har läm­nats in för gam­la Ör­sko­lan. Lo­ka­ler­na ut­rym­des un­der jul­lo­vet 2015/2016 på grund av ar­bets­mil­jöpro­blem och se­dan dess har ele­ver­na gått i pa­vil­jong­er.

Hur det blir med nya Ör­sko­lan, med plats för 650 ele­ver, är in­te helt klart än.

Grund­sko­le- och gym­na­sie­nämn­den har i april 2015, då ledd av Jesper Wiklund (V), be­slu­tat att god­kän­na en för­stu­die om Ör­sko­lan. Med nu­va­ran­de M-led­da sty­re är det in­te läng­re ak­tu­ellt att lå­ta kom­mu­nen byg­ga sko­lan.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

RIV­NINGS­LOV. Snart lär Ör­sko­lan in­te ba­ra va­ra stängd ut­an

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.