MER Se­nior­kol­lo

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

FÖR att få del­ta på kom­mu­nens se­nior­kol­lo mås­te man va­ra över 65 år och skri­ven i Sund­by­berg. Ål­ders­span­net är brett och årets älds­ta del­ta­ga­re är 94 år.

KOL­LOT har fler sö­kan­de än plat­ser; to­talt får 56 per­so­ner åka i år. En be­hovs­be­döm­ning görs i frå­ga om vil­ka som ”be­hö­ver kom­ma ut”. In­for­ma­tion om kol­lot sprids bland an­nat via hem­tjäns­ten så att den även når per­so­ner som in­te tar sig till Träff­punk­ter­na.

FÖRS­TA kol­lot ord­na­des 2010. Idén kom från bör­jan från Li­be­ra­ler­na, som drev ige­nom den un­der det då­va­ran­de S-led­da sty­ret.

TILL att bör­ja med höll kol­lo­verk­sam­he­ten till på Väd­dö, men från och med i fjol får de äld­re se en ny som­ma­ri­dyll.

ÅTTA kom­mu­ner i lan­det har se­nior­kol­lo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.