Kvin­nor ut­häng­da för SD-sa­bo­tage

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca Andersson 070-78 72 078 ul­ri­ca.andersson@ direktpress.se

SD har lagt ut bil­der på två kvin­nor som an­kla­gas för att ha van­da­li­se­rat SD:s valaf­fi­scher. En­ligt Ga­ry Ae­li­us (SD) är det in­träf­fa­de så all­var­ligt att det mo­ti­ve­rar att bil­der­na pub­li­ce­ras.

Två kvin­nor an­kla­gas för att ha ri­vit ned Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas valaf­fi­scher. Ga­ry Ae­li­us (SD) ser hän­del­sen som ett an­grepp på de­mo­kra­tin, som är så all­var­ligt att det mo­ti­ve­rar att läg­ga ut bil­der på kvin­nor­na på Fa­ce­book.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas val

af­fi scher blev van­da­li­se­ra­de på Riss­ne­le­den i Hal­lon­ber­gen på ons­dags­kväl­len.

– De har ri­vits ned i Riss­ne ock­så och så vi­da­re, men i Hal­lon­ber­gen fick vi bra fo­to­be­vis så att sä­ga, sä­ger Ga­ry Ae­li­us, grupple­da­re för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Sund­by­berg.

Han ser all­var­ligt på van­da­li­se­ring av valaf­fi­scher.

Bil­der vi­sar två kvin­nor som med hjälp av ste­ge ta­git sig upp till en SD-af­fisch; en bild vi­sar ett los­sat bunt­band.

Po­li­sen kon­tak­ta­des och kom till plat­sen snabbt, en­ligt par­ti­et.

Ga­ry Ae­li­us var själv en av de som fo­to­gra­fe­ra­de kvin­nor­na. Den ena av dem gick fram till ho­nom och sa att han skul­le ra­de­ra bil­der­na. Po­li­sen kal­la­de då till sig kvin­nan, en­ligt ho­nom.

Bil­der på kvin­nor­na har lagts ut på Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i Sund­by­bergs of­fi­ci­el­la Fa­ce­book­si­da. In­läg­get har fått stor upp­märk­sam­het.

Hur re­so­ne­rar ni kring att pub­li­ce­ra bil­der­na?

– Vi mås­te för­sva­ra de­mo­kra­tin, det är så vi ser det. Vi an­ser att de­mo­kra­ti och ytt­ran­de­fri­het är helt fun­da­men­talt för att sam- häl­let ska fun­ge­ra, sä­ger Ga­ry Ae­li­us.

Hur ser ni på den pub­li­ci­tets­ska­da som kvin­nor­na ut­sätts för, i för­hål­lan­de till vad de an­kla­gas för?

– Jag vill in­te för­dju­pa mig för myc­ket i den de­bat­ten, men det är ett an­grepp på de­mo­kra­tin.

– Det finns en non­cha­lans. Man bär om­kring på en ste­ge på lju­san dag och plockar ned valaf­fi­scher. Man tyc­ker att man kan gö­ra vad som helst, det är up­pen­bar­li­gen den sy­nen man har på sa­ken. De för­sö­ker ska­da vår rö­rel­se, sä­ger Ga­ry Ae­li­us.

SD upp­ma­nar till god ton: ”Även om ni är ilsk­na, tänk på ord­va­let. Al­la krän­kan­de kom­men­ta­rer tas bort (och kan re­sul­te­ra i bloc­ke­ring)!”

”De har för­sut­tit si­na möj­lig­he­ter att bo i Sve­ri­ge! Utvis­ning!” ”Des­sa ska ut ur lan­det med si­na fa­mil­jer”, och fle­ra and­ra kom­men­ta­rer om här­komst och re­li­gi­on, står kvar bland kom­men­ta­rer­na.

– Vi har ren­sat så gott vi har kun­nat. Frå­gan är var vi ska dra grän­sen. Nu har vi ta­git bort de värs­ta. Jag vill in­te upp­re­pa dem, men nor­det ska vi för­sö­ka hål­la bor­ta och kom­men­ta­rer om kropps­vikt hör in­te hem­ma där, sä­ger Ga­ry Ae­li­us.

Da­gens Nyheter har skri­vit om att an­mäl­ning­ar­na om ska­de­gö­rel­se och and­ra brott kopp­la­de till va­let ökat jäm­fört med 2014.

– Det finns ing­et som he­ter de­mo­kra­ti­ho­tan­de brott, men vi läg­ger än­då ex­tra re­sur­ser på när ex­em­pel­vis för­tro­en­de­val­da blir ut­sat­ta för per­so­nan­grepp el­ler så, i syn­ner­het un­der val­rö­rel­sen. Att för­stö­ra af­fi­scher är som re­gel ringa ska­de­gö­rel­se och det be­trak­tar vi in­te som de­mo­kra­ti­ho­tan­de, sä­ger To­mas Granlund från po­li­sens na­tio­nel­la valstab till DN.

”Man bär om­kring på en ste­ge på lju­san dag.”

FOTO: UL­RI­CA ANDERSSON

VAL. Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ser all­var­ligt på för­stö­rel­se mot valaf­fi­scher. (Bil­den är ta­gen i ett an­nat sam­man­hang.)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.