SIK GRATTIS 125 ÅR!

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström

I 125 år har Sund­by­bergs IK fun­nits i kom­mu­nen. För att fi­ra sin fö­del­se­dag bju­der klub­ben in till en stor SIK-dag, med mäng­der av ak­ti­vi­te­ter på IP, nu på lör­dag.

I april ha­de klub­ben sin of­fi­ci­el­la fö­del­se­dag. Då bjöd SIK in till öp­pet hus i kans­li­et (”Grö­na vil­lan”), där be­sö­kar­na kun­de se en utställning om klub­ben – och gi­vet­vis äta tår­ta.

– Det var en bra bit över 100 be­sö­ka­re där, i al­la åld­rar, be­rät­tar Jan Kihl som är ord­fö­ran­de i ori­en­te­ring­en och även i Sund­by­bergs id­rotts­al­li­ans.

För­u­tom det tra­di­tio­nel­la fi­ran­det vil­le klub­ben även gö­ra ett mer ak­tivt hyl­lan­de och då blan­da in al­la SIK:s id­rot­ter. Sagt och gjort. En id­rotts­dag – SIK-da­gen – be­stäm­des och da­tu­met sat­tes till nu på lör­dag (1/9), med start kloc­kan 10:00.

He­la id­rotts­plat­sen är bo­kad: bå­da fot­bolls­pla­ner­na, he­la Löt­hal­len samt Tu­le­hal­len. Hu­vu­de­ven­tet blir en fot­bolls­match mel­lan herr­la­get och Skil­je­bo SK (14:00) på na­tur­grä­set. Un­der da­gen kom­mer dess­utom näs­tan al­la av klub­bens el­va sek­tio­ner ha ak­ti­vi­te­ter på Sund­by­bergs IP.

– De fles­ta sek­tio­ner kom­mer va­ra re­pre­sen­te­ra­de och man kan pro­va på myc­ket här då. Bland an­nat la­by­rint-ori­en­te­ring, skju­ta skottramp och speed-shoo­ting, fort­sät­ter Jan Kihl.

– Ef­tersom vi fyl­ler 125 kom­mer fri­id­rot­ten, ski­dåk­ning och bow­ling­en ha ak­ti­vi­te­ter som just syf­tar på 125, till ex­em­pel en su­per­sprint på rull­ski­dor och in­of­fi­ci­ellt KM i 125 me­ters löp­ning.

Jan Kihl är glad att sam­la he­la klub­ben på sam­ma stäl­le.

– Syf­tet med da­gen är att vi­sa upp bred­den som finns i SIK och själv­klart fi­ra att vi fyl­ler. En så­dan här dag är bra för oss bå­de in­ternt och ex­ternt. Ett bra till­fäl­le att sam­las till och få upp­märk­sam­het.

– Det är vik­tigt att fi­ra år­tal, 100-års­fi­ran­de var själv­klart stör­re men 125 är stort det med. Nu hop­pas vi ba­ra att väd­ret blir bra.

Vad är ditt bäs­ta SIK-min­ne ge­nom åren?

– An­na Bo­grens VM­guld i ori­en­te­ring i USA 1993. Det var otro­ligt stort och ovän­tat, det fanns in­te på kar­tan att det skul­le bli ett guld. Vi var ett stort gäng som möt­te upp An­na på flyg­plat­sen och se­dan ha­de vi ett stort tårt­ka­las för att fi­ra me­dal­jö­ren.

FOTO: AN­DERS EK­STRÖM

FOTO: AN­DERS EK­STRÖM

HEDRA. På lör­dag hed­rar SIK sin 125-åri­ga histo­ria med ett stort event i och kring Sund­by­bergs IP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.