Tre för­slag för en sko­la

Fler tu­rer kring Duv­bo­sko­lans trång­bodd­het

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca Andersson

Ek­bac­ken säljs och kö­pa­ren ska byg­ga en skol­lo­kal för års­kurs 4–9, fö­re­slår Mo­de­ra­ter­na i ett eget ut­spel in­för va­let. ”Dy­ra­re och säm­re”, en­ligt So­ci­al­de­mo­kra­ter­na som vill se en kom­mu­nalt byggd hög­sta­di­e­sko­la. Cen­ter­par­ti­et har ett tred­je för­slag.

Duv­bo­sko­lan har haft till­fäl­li­ga bygg­lov för pa­vil­jong­er se­dan 1999. Se­nas­te pla­nen, från det grön­blå sty­ret, för att byg­ga ut sko­lan var att flyt­ta in en del av den på Ek­bac­kens hus F, där ett äldre­bo­en­de ny­li­gen flyt­tat ut.

Nu har Mo­de­ra­ter­na gjort ett eget ut­spel in­för va­let: Kom­mu­nen ska säl­ja Ek­bac­ken och lå­ta kö­pa­ren av fas­tig­he­ten byg­ga en sko­la på mar­ken ned mot järn­vä­gen.

Skol­bygg­na­den ska se­dan hy­ras av kom­mu­nen och in­hy­sa om­kring 500 ele­ver i års­kurs 4–9, en­ligt för­sla­get. Sko­lan går un­der ar­bets­nam­net Ek­bac­ken­sko­lan.

Mo­del­len med att lå­ta nå­gon an­nan byg­ga skol­lo­ka­len lik­nar pla­ner­na för Ör­sko- lan, som en­ligt kri­ti­ker in­ne­bär en risk att hy­res­kost­na­der­na ske­nar. Mo­de­ra­ter­na vill hål­la ne­re bygg­kost­na­der­na för sko­lor när be­ho­vet är stort.

– Vi är väl­digt kost­nads­med­vet­na. Slut­för­hand­ling­en är in­te gjord så det är svårt att sä­ga hur myc­ket hy­ran blir, sä­ger Mi­kael T. Eriks­son (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de.

Den fö­re­slag­na sko­lan be­räk­nas va­ra klar se­nast 2022, en­ligt ho­nom. Då kom­mer fler barn få plats på nu­va­ran­de Duv­bo­sko­lan, som då vän­der sig till års­kurs F–3.

Själ­va bygg­na­der­na med äldre­bo­en­det är vär­da 665 mil­jo­ner och till det kom­mer bygg­rät­ter. Äldre­bo­en­det ska bli kvar som i dag, en­ligt Mi­kael T. Eriks­son.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na är starkt kri­tis­ka till för­sla­get: Med ba­ra en in­tres­sent för att kö­pa Ek­bac­ken, kom­mer det in­te bli lät­ta­re för kom­mu­nen att gö­ra en bra af­fär om man dess­utom ska stäl­la krav på ett skol­byg­ge.

– Hur kan man fö­re­slå en lös­ning som på Ör­sko­lan? Al­la par­ti­er utom Mo­de­ra­ter­na vet att det blir dy­ra­re och säm­re. Om man dess­utom ska sän­ka skat­ten, vad är det för kom­mu­nal verk­sam­het man in­te vill ha, und­rar op­po­si­tions­rå­det Pe­ter Schil­ling (S).

Utö­ver att åter­gå till S-sty­rets klub­ba­de de­talj­plan för Duv­bo­sko­lan, som stop­pa­des 2014, ser han fram­för sig ett kom­mu­nalt skol­byg­ge av ett hög­sta­di­um på Ek­bac­ken. Det­ta ska i så fall ske först när man vet bätt­re vil­ka be­hov som finns.

Att byg­ga sko­la i Ek­bac­kens hus F har en­ligt stads­mil­jö­kom­mu­nal­rå­det Ste­fan Berg­ström (C) så­gats från tjäns­te­man­na­håll.

Cen­ter­par­ti­et har nu kom­mit med ett tred­je för­slag: Att byg­ga en 4–9-sko­la på Ek­bac­ken men att kom­mu­nen ska gö­ra det själv, om sko­lan ska va­ra kom­mu­nal.

– Då har vi full rå­dig­het över lo­ka­ler­na. De som hyr ut till oss ska tjä­na peng­ar på det, klart att det rim­ligt­vis blir dy­ra­re, sä­ger Ste­fan Berg­ström. Om ni mås­te väl­ja, vil­ka av S el­ler M vo­re lät­tast att för­hand­la med här? – Jag tror att man kan kom­ma över­ens med bå­de och. Tror att bå­da tyc­ker att det är vik­ti­gast att sko­lan byggs ut.

”Al­la par­ti­er utom Mo­de­ra­ter­na vet att det blir dy­ra­re och säm­re.”

FOTO: UL­RI­CA ANDERSSON

FÖR­SLAG. Sund­by­bergs kom­mu­na­la växt­hus, ba­kom äldre­bo­en­det på Ek­bac­ken, ska ri­vas. Hög­re upp på slän­ten vill Mo­de­ra­ter­na att en sko­la ska byg­gas.

IL­LUST­RA­TION: SKANDIA

VISION. Så här kan en fram­ti­da Ek­bac­ken­sko­lan se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.