SÅTÄNKER SUNDBYBERGSBORNA INFÖR VA­LET

Bo­stä­der är i fo­kus för väl­ja­re i Sund­by­berg: Oro för höj­da hy­ror och en öns­kan om att kom­mu­nen ska snab­ba på bygg­be­slut tas upp. Två äld­re väl­ja­re bry­ter in­van­da möns­ter och två rös­tar sna­ra­re emot SD än för ett visst par­ti.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Text och fo­to: Ulrica An­ders­son En­kä­ten gjor­des 3–4 september

1. Har du be­stämt vad du ska rös­ta på? 2. Vad är av­gö­ran­de för dig?

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

An­na Gustafs­son, 23 år, stu­de­rar till flo­rist, Lil­la Al­by: – Jag har ing­en aning. Jag har fak­tiskt ald­rig rös­tat för­ut; jag har fått rös­ta men in­te gjort det. Nu kän­ner jag att jag mås­te. Jag för­sö­ker lä­sa på så myc­ket som möj­ligt, så att det in­te ba­ra är nå­got som lå­ter bra och så att min röst ska bi­dra till nå­got. Jag tän­ker myc­ket på unga och äld­re, boende och ar­be­te.

Di­e­ter Ba­der, 82 år, pen­sio­ne­rad kock, Riss­ne: – Ja, rös­tat har jag re­dan gjort. Det par­ti som jag all­tid har rös­tat på gick jag ifrån för förs­ta gång­en på 60 år. Ett an­nat par­ti ha­de mer vet­ti­ga mo­ti­ve­ring­ar och det som jag gick ifrån vill in­fö­ra mark­nads­hy­ror.

José Saez, 40 år, pro­ces­sin­gen­jör, Lil­la Al­by: – Nej, in­te rik­tigt än fak­tiskt, jag blev pre­cis svensk med­bor­ga­re så det är förs­ta gång­en. Sjuk­vår­den, in­vand­ring­en och vart eko­no­min i Stock­holm är på väg, med sky­höga bo­stads­pri­ser. Vad har de tänkt sig med mark­nads­hy­ror?

Ta­nya De­ve­cer­ski, 39 år, re­surspe­da­gog, cen­tra­la Sund­by­berg: – Ja, jag ska gå och rös­ta nu. Jag tak­tikrös­tar så att in­te Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ska få så många rös­ter. Jäm­ställd­he­ten är vik­tig att be­va­ra. Här vet jag fak­tiskt in­te, har sett att Sund­by­berg har ett eget par­ti men jag har in­te koll på dem. Det blir nog sos­sar­na här ock­så. Sko­lan är vik­tig såklart, äldre­vår­den och psy­kisk häl­sa. Man kan läg­ga peng­ar­na på an­nat än en ex­tra för­äld­ra­vec­ka, barn som far il­la till ex­em­pel.

Ro­bert Lund­ström, 56 år, kyrk­vakt­mäs­ta­re, Sund­by­berg: – Ja, jag har pre­cis va­rit och för­tids­rös­tat, ef­ter långt över­vä­gan­de. Jag tit­ta­de på par­ti­le­darut­fråg­ning­en. Kom­mun­va­let har jag in­te en­ga­ge­rat mig i så myc­ket som jag kanske bor­de, riks­po­li­ti­ken är mest in­tres­sant.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.