Så myc­ket har vär­det ökat

Trots det se­nas­te årets oro på bo­stads­mark­na­den har priserna sett ur ett ti­o­års­per­spek­tiv sti­git kraf­tigt för bå­de bo­stads­rät­ter och vil­lor i Stock­holms län. På vis­sa håll har vär­det ökat med över 170 pro­cent.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Cla­rence Fren­ker cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling har gått ige­nom för­sälj­nings­siff­ror­na från Svensk Mäklar­sta­tistik och kart­lagt hur bo­stads­pri­ser­na i Stock­holms län har ut­veck­lats un­der de se­nas­te tio åren.

Den vi­sar att de fles­ta bo­stads­ä­ga­re, det gång­na osäk­ra året till trots, har gjort sig en re­jäl hac­ka un­der pe­ri­o­den.

En­ligt sam­man­ställ­ning­en har priserna sti­git kraf­tigt i lä­nets samt­li­ga kom­mu­ner, men det är fram­för allt bo­stads­rät­ter­na som har dra­git i väg i pris.

Där hand­lar det i de fles­ta fall om minst en för­dubb­ling, och på vis­sa håll ock­så om ge­nom­snitt­li­ga vär­deök­ning­ar på över 170 pro­cent.

– Ser man tio år till­ba­ka har he­la Stock­holm gått upp rent pris­mäs­sigt. Det är en ur­ba­ni­se­ring som på­går i lan­dets stor­stads­re­gi­o­ner så det är ock­så där som priserna har sti­git som mest, sä­ger Ange­li­ca Her­mans­son, fas­tig­hets­mäk­la­re vid Svensk Fas­tig­hets­för­med­ling på Kungs­hol­men.

Även vil­la­pri­ser­na har sti­git sta­digt, om än in­te li­ka kraf­tigt. I Stock­holms stad, där vil­lor­na har ru­sat mest, steg priserna med i snitt 71 pro­cent, vil­ket pla­ce­rar kom­mu­nen i topp, tätt följt av Hud­dinge, Li­din­gö och Ös­terå­ker.

Sva­gast har pris­ut­veck­ling­en va­rit i Vax­holm, Värm­dö och Ny­kvarn där vil­lor­na en­dast har sti­git med 42, 45 re­spek­ti­ve 49 pro­cent. Det kan jäm­fö­ras med läns­snit­tet som lig­ger på +62 pro­cent för vil­lor.

Vad det se­nas­te årets pris­fall på bo­stä­der får för kon­se­kven­ser på sikt är det än­nu för ti­digt att sia om, en­ligt ex­per­ter. Men sett ur ett läng­re per­spek­tiv bak­åt hand­lar det i nu­lä­get om en kor­ri­ge­ring ef­ter en lång tids kraf­tig upp­gång. Och ef­ter någ­ra må­na­ders ut­pla­ning ser det nu även ut som om priserna vän­der upp på bred front igen, en­ligt Mäklar­sta­tis­tiks se­nas­te mät­ning ef­ter som­ma­ren.

Det är en bild som även mäk­lar­na de­lar.

– Kol­lar vi pris­ut­veck­ling­en ef­ter som­ma­ren känns det sta­bilt. Det har in­te känts som att det har gått nedåt, vi står sna­ra­re kvar på sam­ma ni­vå som strax fö­re al­ter­na­tivt snäp­pet upp. Det är de­fi­ni­tivt po­si­ti­va vib­bar. Det är fler på vis­ning­ar­na och mer go i bud­giv­ning­ar­na, sä­ger Ange­li­ca Her­mans­son.

Bo­stads­mark­na­den i Stock­holm dras fort­fa­ran­de med ett stort ut­bud av osåld ny­pro­duk­tion. Det är ock­så där smäl­len har va­rit som hår­dast.

Mark­na­den för andra­hands­bo­stä­der upp­ges dock va­ra fort­satt mer opå­ver­kad. Där­e­mot har det skett en glid­ning i ef­ter­frå­gan mot stör­re bo­stä­der, nå­got som Ange­li­ca Her­mans­son tror i förs­ta hand be­ror på de skärp­ta kra­ven från ban­ker­na.

– Tre­or och fy­ror går snäp­pet bätt­re än et­tor. De nya kra­ven slår hårt mot en­sam­hus­hål­len och första­gångs­kö­par­na som in­te har gått ige­nom nå­gon vinst ti­di­ga­re. Men som kö­pa­re är det lä­ge att köpa stör­re om man vill det, där det pro­cen­tu­ellt gått ner li­ka myc­ket oav­sett stor­lek vil­ket den som upp­gra­dar tjä­nar på, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.