Fick nej till be­grav­ningslunch

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

En av­li­den mans än­ka ha­de in­te råd att be­ta­la för be­grav­ning­en. Hon vän­de sig till so­ci­al­tjäns­ten i Sund­by­berg och fick drygt 10 000 kro­nor i bi­stånd.

Kost­na­der­na för min­nes­stun­den, med lunch för ett 60tal per­so­ner, fick hon än­då stå för själv. Ef­tersom nämn­den re­dan be­ta­lat ut 1 600 kro­nor mer än nor­men, an­såg de in­te att de skul­le be­ta­la för lun­chen ock­så.

Döds­bo­et vän­de sig till för­valt­nings­rät­ten med en över­kla­gan och nu har kom­mu­nen fått bak­läxa.

”En en­kel trak­te­ring av de när­mast an­hö­ri­ga har an­setts kun­na hö­ra till all­mänt ve­der­tag­na be­grav­nings­tra­di­tio­ner”, skri­ver för­valt­nings­rät­ten.

FO­TO: MOSTPHOTOS

LUNCH. Kost­na­der­na för be­grav­ning och min­nes­stund blev för höga, en­ligt so­ci­al­tjäns­ten i Sund­by­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.