MER Bank­hus 90

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

HU­SET ri­ta­des av Ales­sandro Ri­pel­li­no och har pri­sats för sin ar­ki­tek­tur. SEB har hu­se­rat där i 25 år, men i som­ras gick det sista av flytt­las­set till Are­nas­ta­den. En mind­re del av ban­kens verk­sam­het är kvar i Riss­ne.

TI­DI­GA­RE var SEB ut­sprid­da på fy­ra kon­tor i Stock­holm. ”Där­för lät man byg­ga Bank­hus 90 ute i Riss­ne. I dag är om­rå­det näs­tan som ett öde Gär­det, men då var tan­ken att det skul­le bli en kon­tors­mil­jö i om­rå­det. I stäl­let ham­na­de de and­ra fö­re­ta­gen ute i Kis­ta”, sa SEB:s kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör Vi­ve­ka Hird­man-Ryd­berg till Da­gens In­du­stri i fjol.

I DAG ägs hu­set av Nor­disk Ren­ting, ett dot­ter­bo­lag till Royal Bank of Scot­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.