”Tun­nel­ba­nan con­nec­tar män­ni­skor”

Vi i Sundbyberg - - NYHETER - Ulrica An­ders­son

En fik­tiv tun­nel­ba­ne­kar­ta var en av fle­ra il­lust­ra­tio­ner av ge­men­skap, som ska­pa­des un­der en works­hop med Rudy Lo­ewe på Ma­ra­bou­par­kens konst­hall.

Hur fö­re­stäl­ler ni er en ge­men­skap och ett sam­häl­le? Vad be­ty­der det för er som in­di­vi­der? Vem är med i er ge­men­skap?

De frå­gor­na ställ­des av Rudy Lo­ewe som höll i en works­hop på Ma­ra­bou­par­kens konst­hall i slu­tet av au- gus­ti. Ut­ställ­ning­en ”Sha­ring know­led­ges”, som hand­lar om ge­men­skap och själv­or­ga­ni­se­ring, öpp­nar på Ma­ra­bou­par­kens konst­hall 28 september.

– Det känns vik­tigt i sam­band med va­let, hur man or­ga­ni­se­ras och hur man kom­mer sam­man. Jag vill bju­da in till att tän­ka på ge­men­skap och hur man kan vi­su­a­li­se­ra den, det är min dag­ord­ning.

Rudy Lo­ewe upp­ma­na­de del­ta­gar­na att skri­va ned ord som de kopp­lar sam­man med ge­men­skap. En kol­lek­tiv ord­lis­ta ska va­ra med i ut­ställ­ning­en.

Där­ef­ter fick del­ta­gar­na själ­va bild­sät­ta och il­lu­stre­ra ge­men­skap. Su­san­ne Lag­gar klipp­te ut en få­gel med ut­sträck­ta ving­ar.

Vad sym­bo­li­se­rar den?

– Jag vet in­te rik­tigt än. Fri­het tänk­te jag först, vi får se om den får va­ra med.

Del­ta­ga­ren Andre­as Nur har stu­de­rat konst och är be­kant med Rudy Lo­ewe. På rak arm kom han på idén att ri­ta streck i oli­ka fär­ger, över ett vitt pap­per­sark: En fik­tiv kar­ta med tun­nel­ba­ne­lin­jer.

– De con­nec­tar män­ni­skor, och för dem isär, sa han.

Rudy Lo­ewes utställning

”Jag vill bju­da in till att tän­ka på ge­men­skap.”

men­skap.

är den förs­ta som vi­sas i Open call, med öp­pen an­sö­kan och där Ma­ra­bou­par- kens råd­giv­nings­grupp ta­git emot 117 an­sök­ning­ar.

FO­TO: ULRICA AN­DERS­SON

WORKS­HOP. Su­san­ne Lag­gar och Andre­as Nur il­lu­stre­ra­de ge-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.