SÅ RÖS­TA­DE SUNDBYBERGSBORNA

Man­dat­pe­ri­o­den har va­rit tur­bu­lent – nu är bå­de Mo­de­ra­ter­na och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na själv­säk­ra in­för kom­man­de fy­ra år i Sund­by­bergs stads­hus.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Grön­blått M-sty­re be­hål­ler ma­jo­ri­te­ten

Även om Mo­de­ra­ter­na tap­pa­de mar­gi­nellt, är kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mikael T. Eriks­son (M) nöjd med val­re­sul­ta­tet. De grön­blå sam­ar­bets­par­ti­er­na – ut­om Mil­jö­par­ti­et som för­lo­rat näs­tan hal­va väl­jar­stö­det – har al­la gått fram­åt.

– Re­sul­ta­tet är ett kvit­to på att kom­mu­nin­vå­nar­na tyc­ker att Sund­by­berg ut­veck­las åt rätt håll. För mig är det up­pen­bart ut­i­från val­re­sul­ta­tet, att väl­jar­na har valt om den grön­blå ma­jo­ri­te­ten, sä­ger Mikael T. Eriks­son.

Ett an­nat up­pen­bart re­sul­tat är, en­ligt ho­nom, att väl­jar­na in­te vill att So­ci­al­de­mo­kra­ter­na ska sty­ra.

– De gör sitt säms­ta val­re­sul­tat på 40 år. Det är märk­ligt att nå­gon som gör ett ka­ta­strofval ock­så gör an­språk på att sty­ra kom­mu­nen, sä­ger han.

Mel­lan va­len 2010 och 2014 tap­pa­de Mo­de­ra­ter­na sju pro­cen­ten­he­ter i kom­mun­va­let, me­dan So­ci­al­de­mo­kra­ter­na öka­de med drygt två. Nu har So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tap­pat 6,3 pro­cen­ten­he­ter, även om de fort­fa­ran­de är största par­ti. S-le­da­ren Pe­ter Schil­ling är själv­kri­tisk.

– Vi bor­de ha haft en bätt­re po­li­tik och en bätt­re kam­panj. Men det finns ing­en an­led­ning att grot­ta ned sig i vad man bor­de ha gjort, sä­ger han.

Nu sik­tar han mot ett block­ö­ver­skri­dan­de ma­jo­ri­tets­sty­re.

– Det har va­rit vår stra­te­gi he­la ti­den, så att man in­te ce­men­te­rar bloc­ken. Jag tror att tak­ten i allt kom­mer att lug­na ned sig li­te grann. Vi mås­te dis­ku­te­ra ige­nom sa­ker och be­ly­sa ur oli­ka per­spek­tiv, sä­ger han.

Ing­et av de fy­ra par­ti­er som i dag sam­ar­be­tar med M ger klart be­sked om åt vil­ket håll de vill gå. Li­be­ra­ler­na vill gär­na sam­ar­be­ta med Cen­ter­par­ti­et; Krist­de­mo­kra­ter­na fö­re­drar ett al­li­ans­sty­re.

Att få ut­rym­me för sin egen po­li­tik är vik­tigt och Mil­jö­par­ti­et lyf­ter vär­det av ett sta­bilt sty­re. Grupple­da­ren An­ni­ka Hir­vo­nen Falk (MP) nöjd med val­rö­rel­sen.

– Trots den här tuf­fa ti­den som vi har haft. Vi är väl­digt stol­ta över att ha lyc­kats med det. Vi ser det som att vi går från noll till fy­ra man­dat, sä­ger hon.

Väns­ter­par­ti­et är va­lets vin­na­re sett till största ök­ning­en. Med drygt 11 pro­cent är de nu tred­je största par­ti i kom­mu­nen.

– Det känns väl­digt bra och vi­sar på att vi har lyc­kats va­ra när­va­ran­de, lyss­na och ta folks pro­blem på all­var, sä­ger V-le­da­ren Jesper Wiklund.

Även Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na har gått fram­åt, men bå­de S och M har sagt nej till dem.

”Det finns ing­en an­led­ning att grot­ta ned sig i vad man bor­de ha gjort.” ”Märk­ligt att nå­gon som gör ett ka­ta­strofval ock­så gör an­språk på att sty­ra kom­mu­nen.”

FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.