Bow­ling­da­mer­na till­ba­ka

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - An­ders Ek­ström

Ett av Sve­ri­ges bäs­ta bow­ling­lag på dam­si­dan är till­ba­ka i eli­ten. Sund­by­bergs IK kom­mer nu gö­ra allt i sin makt för att se­jou­ren in­te ska bli ettå­rig.

– Vi kan in­te slapp­na av i nå­gon match alls, sä­ger klubb­ve­te­ra­nen An­ni­ka Ki­lan­der.

Det blev to­talt sex sä­song­er i näst högs­ta se­ri­en för SIK. Men ef­ter två års miss­lyc­ka­de kval lyc­ka­des dam­la­get med sitt upp­drag i maj – och åter­vän­de till fin­rum­met.

– Det känns top­pen att va­ra till­ba­ka, vi har al­la läng­tat ef­ter det­ta, sä­ger spe­la­ren An­ni­ka Ki­lan­der.

Men det är till en nå­got star­ka­re elit­se­rie de nu kom­mer till­ba­ka till. Se­ri­en är ned­ban­tat till ba­ra åt­ta lag och där­med till­spet­sad. Dess­utom har spor­ten ut­veck­lats po­si­tivt de se­nas­te åren.

– Elit­se­ri­en är ju upp­fat­tad som värl­dens bäs­ta bow­ling­li­ga runt om i he­la värl­den, så det känns gi­vet­vis stort att va­ra där igen. Sam­ti­digt är det en tuf­fa­re värld vi kom­mer till. Al­la är bätt­re trä­na­de än nå­gon­sin och det är en helt ny ge­ne­ra­tion som le­der svensk bow­ling just nu, fort­sät­ter Ki­lan­der och får med­håll av coachen Mat­hi­as An­ders­son.

– Det blir såklart en stor ut­ma­ning att få nytt kon­trakt. Var­je match blir en lär­dom att ut­veck­la allt från tek­nik, klot­val och spel. Det kom­mer bli en stän­digt lä­ran­de i vin­ter, men ett kul lä­ran­de, sä­ger han.

Två spe­la­re har läm­nat för spel i USA, me­dan två nya spe­la­re har till­kom­mit. Det hand­lar om Ma­lin Gref och Ma­lou Eng, bå­da från AIK. Coachen Mat­hi­as be­dö­mer att trup­pen är un­ge­fär li­ka bra som i vå­ras.

Oav­sett vil­ket lag som Sum­pan stäl­ler på ba­nan är det sten­hårt jobb som gäl­ler.

– Trä­nar vi på och lär oss un­der sä­song­en så har vi go­da chan­ser att kla­ra oss kvar, men vi mås­te he­la ti­den läg­ga ner det ar­be­tet som krävs, fort­sät­ter Mat­hi­as An­ders­son. Vi är al­la väl­digt taggade för det­ta och väl för­be­red­da.

Vad ta­lar för Sund­by­bergs IK i år?

– Vi är väl­digt sam­man­svet­sa­de och har väl­digt kul ihop. All­ting blir myc­ket lät­ta­re när man har ro­ligt ihop. Dess­utom har vi en

stor vil­ja att lä­ra oss och att få stan­na kvar i se­ri­en.

An­ni­ka Ki­lan­der, som spe­lat många år i eli­ten, fyl­ler på:

– Vi har för­be­rett oss myc­ket för vår åter­komst. Vi är hung­ri­ga och ser var­je match som den vik­ti­gas­te på

Vi är väl­digt sam­man­svet­sa­de.

he­la sä­song­en, då vi som ny­kom­ling­ar in­te kan slapp­na av el­ler se nå­gon match som ”a walk in the park”. Elit­se­rie­bow­ling kan ald­rig bli slent­ri­an på nå­got sätt.

Elit­se­ri­en star­tar lör­dag 15 september med två matcher sam­ma dag i Norr­kö­ping. Herr­la­get bör­jar mel­la­nall­svens­kan med en hem­ma­match mot Väs­terås hem­ma på lör­dag.

SIK herr åk­te ur kva­let till elit­se­ri­en i vå­ras.

FO­TO: PRIVAT

LÄ­RAN­DE. Att ut­veck­las och käm­pa hårt blir nyck­lar för att ”över­le­va” i elit­se­ri­en, me­nar coach An­ders­son och spe­la­ren An­ni­ka Ki­lan­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.