8 gra­tis gps-ap­par till mo­bi­len

Att hit­ta rätt med hjälp av ett gäng sa­tel­li­ter är onek­li­gen smi­digt. Men be­hö­ver man ett in­byggt nav­sy­stem i bi­len el­ler ens en se­pa­rat na­vi­ga­tor?

Vi i Sundbyberg - - BIL & MOTOR -

Bac­ka ban­det cir­ka 25 år och minns hur det var när NMT­nä­tet bör­ja­de er­sät­tas av GSM900 och man på all­var kan sä­ga att yup­pi­e­nal­len bör­ja­de kom­ma i var mans ägo. För­u­tom en­sta­ka sci­ence fic­tion-för­fat­ta­re var det nog ing­en som kun­de fö­re­stäl­la sig den tek­nik­kraft som snudd på var och en av oss har till- gång till ge­nom vår smar­ta te­le­fon – evo­lu­tio­nen har gått så fort att vi bor­de sät­ta ett r fram­för.

Var­je form av GPS-ba­se­rad na­vi­ga­tion har si­na för- re­spek­ti­ve nack­de­lar. Är den in­te­gre­rad i bi­len bru­kar han­te­ring­en va­ra smi­dig med knap­par och skär­mar in­om be­kvämt räck­håll.

Nack­de­lar­na är att bi­len helst ska va­ra såld i mor­gon för att det ska va­ra fullt mo­dernt och den be­hö­ver in­te bli spe­ci­ellt gam­mal för att det in­te läng­re ska va­ra möj­ligt att upp­da­te­ra kart­da­ta­ba­sen.

En se­pa­rat na­vi­ga­tor har för­de­len att den är just se­pa­rat och där­med flytt­bar mel­lan oli­ka for­don.

Men ser man pri­set i re­la­tion till livs­läng­den (in­te hur länge den hål­ler ut­an hur länge den är mo­dern) är den ba­ra ny­an­ser bätt­re än det in­te­gre­ra­de sy­ste­met.

Så har vi den smar­ta te­le­fo­nen. All­tid i fic­kan, all­tid upp­kopp­lad. Vi har tes­tat åt­ta ap­par som är gra­tis i sitt grundut­fö­ran­de, bra ef­tersom du kan pro­va dem in­nan du even­tu­ellt kö­per till ex­tra funk­tio­ner.

Smartp­ho­nen ger dig många oli­ka na­vi­ga­tions­ap­par att väl­ja mel­lan, kon­stant till­gång till den se­nas­te kart­da­tan samt i vis­sa fall möj­lig­het att en­kelt an­vän­da so­ci­a­la och in­ter­ak­ti­va funk­tio­ner för rutt­pla­ne­ring och upp­följ­ning.

Det sista är ett in­tres­sant ar­gu­ment för att an­vän­da te­le­fo­nen. Många ap­par har den funk­tio­nen att man kan de­la att det ex­em­pel­vis är kö där man är.

And­ra an­vän­da­re får då si­na rut­ter om­pla­ne­ra­de au­to­ma­tiskt.

FO­TO: FRED­RIK DIITS VIKSTRÖM

GPS I MO­BI­LEN. Den finns all­tid till hands – men låt den in­te ta upp­märk­sam­het från bil­kör­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.