Mäklar­frå­gan med

Vi i Sundbyberg - - BOSTAD - Se­basti­an Scher­din Fast­ghets­mäk­la­re Tel: 08-445 16 54

FRÅ­GA: Vad är en oäk­ta bo­stads­rätts­för­e­ning?

SVAR: Om mer än 40 pro­cent av bo­stads­rätts­för­e­ning­ens in­täk­ter kom­mer från an­nat än bo­stads­rät­ter så kan för­e­ning­en räk­nas som oäk­ta.

Om den räk­nas som oäk­ta så be­skat­tas den som en nä­rings­fas­tig­het, och vid en för­sälj­ning av bo­stads­rätt så be­skat­tas du an­norlun­da och kan in­te hel­ler gö­ra ett upp­skov på vins­ten.

Din be­skatt­ning ger med en ”ef­fek­tiv rän­ta” på 25 pro­cent i stäl­let för det van­li­ga 22 pro­cent. Det van­li­ga som gör att en för­e­ning räk­nas som oäk­ta är om man an­ting­en har hy­reslo­ka­ler som in­bring­ar för höga in­täk­ter, al­ter­na­tivt för många hy­res­rät­ter kont­ra bo­stads­rät­ter in­om för­e­ning­en.

En för­e­ning be­hö­ver ge­nom­fö­ra sin eko­no­mis­ka plan (förs­ta ka­len­derår som för­e­ning) in­nan de blir en äk­ta för­e­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.