Hjälp de ny­an­län­da att lä­ra sig svens­ka

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Liv Lin­der

Jag kan in­te lå­ta bli att und­ra. Und­ra hur Sve­ri­ge sett ut om in­te in­vand­ra­re och flyk­ting­ar be­skyllts för allt som är då­ligt. Om in­te män­ni­skor från and­ra län­der miss­tänk­lig­gjorts så, om det in­te kla­gats så myc­ket på dem. Hur många fler fi­na mö­ten ha­de det då bli­vit och hur myc­ket fär­re kon­flik­ter ha­de upp­stått?

Tänk om den som tyc­ker att in­vand­ra­re bor­de lä­ra sig bätt­re svens­ka i stäl­let för att fyl­la so­ci­a­la me­di­er med kla­go­mål ha­de äg­nat ti­den på ett språk­kafé för att hjäl­pa nå­gon av al­la de som så väl­digt gär­na vill lä­ra sig svens­ka, men har få svens­kar att pra­ta med.

Tänk om in­te män­ni­skors räds­la för det som är an­norlun­da ut­nytt­jats och upp­muntrats så av främ­lings­fi­ent­li­ga po­li­ti­ker. Då kans­ke fler vå­gat upp­lå­ta ett gäst­rum el­ler en stu­ga åt ny­an­län­da som då snab­ba­re kun­nat hit­ta trygghet och sam­man­hang här i Sve­ri­ge. Jag kan in­te lå­ta bli att und­ra hur Sve­ri­ge sett ut om al­la po­li­ti­ker le­tat lös­ning­ar istäl­let för syn­da­boc­kar.

Män­ni­skor kom­mer be­hö­va el­ler vil­ja flyt­ta på sig mer i fram­ti­den. Så hur tar vi bäst hand om varand­ra? Hur ord­nar vi sam­häl­let bäst för oss al­la? Ge­nom att un­der­blå­sa olik­he­ter och mot­sätt­ning­ar och skic­ka i väg män­ni­skor till krig och oro­lig­he­ter?

El­ler ge­nom att lyss­na på varand­ra, se de lik­he­ter som finns mel­lan oss män­ni­skor och sö­ka lös­ning­ar som le­der till en trygg till­va­ro för al­la?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.