Vår öns­ke­lis­ta till Sum­pans skol­po­li­ti­ker

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Jo­nas Johns­son lä­ra­re och ar­bets­platsom­bud för Lä­rar­för­bun­det

1. Låt oss gö­ra det vi ska Vi har en skol­lag och en lä­ro­plan att hål­la oss till. Låt oss lä­ra­re få ar­be­ta med det vi ska gö­ra. Hit­ta in­te på en mas­sa nya sa­ker ut­an låt oss föl­ja det stat­li­ga upp­drag vi har. Se till att sko­lan får rätt re­sur­ser. Vi be­hö­ver bli fler – in­te fär­re. Se till att vi får en dräg­lig ar­bets­mil­jö. Att vi får tid att för­be­re­da, ge­nom­fö­ra och ef­ter­ar­be­ta vår un­der­vis­ning. Lägg in­te på mer un­der­vis­ning på oss lä­ra­re som re­dan ar­be­tar i sko­lan.

2. Lång­sik­tig över­ens­kom­mel­se Slu­ta upp med paj­kast­ning­en mel­lan par­ti­er­na och se till att ska­pa en lång­sik­tig håll­bar plan för sko­lan i Sund­by­berg. Det gjor­des ett för­sök för någ­ra år se­dan men den rann ut i san­den. Vi be­hö­ver ar­bets­ro i sko­lan.

3. Bygg nya sko­lor! Sund­by­berg väx­er och det görs in­te så myc­ket kring nya sko­lor. Se­nas­te ma­jo­ri­te­ten hop­pa­des på att ex­ter­na ak­tö­rer ska kom­ma hit och byg­ga sko­lor. Om vi vill se nå­got hän­da får kom­mu­nen själ­va ta an­svar för att byg­ga nya sko­lor. Vi kan ju se hur man har han­te­rat Duv­bo­sko­lans oer­hör­da trång­bodd­het. Ni har ju ve­tat om det­ta i så många år! För­slag på hur man kan byg­ga ut el­ler för­flyt­ta verk­sam­he­ten till and­ra lo­ka­ler har ta­gits fram och se­dan för­kas­tats. Nu se­nast någ­ra vec­kor fö­re va­let så la­de Mo­de­ra­ter­na och även Cen­tern fram yt­ter­li­ga­re för­slag på hur man ska gö­ra med Duv­bo­sko­lan. Hur länge ska ele­ver, per­so­nal och för­äld­rar be­hö­va vän­ta?

4. Lyss­na på pro­fes­sio­nen Kom ihåg att lyss­na på oss i pro­fes­sio­nen när det gäl­ler frå­gor kring allt som gäl­ler sko­lan. Lyss­na på vå­ra tan­kar och råd. Ta till er av dem. Om du nu blir skol­po­li­ti­ker så kom ut till sko­lor­na men stan­na in­te ba­ra en li­ten stund ut­an del­ta en hel dag i verk­sam­he­ten. Be om att få skug­ga en lä­ra­re för att se vil­ka ut­ma­ning­ar vi mö­ter. Jag är över­ty­gad om att du ef­ter be­sök på sko­lor­na lät­ta­re kan för­stå och även fat­ta bätt­re be­slut som på­ver­kar sko­lan.

Vi kan ju se hur man har han­te­rat Duv­bo­sko­lans oer­hör­da trång­bodd­het.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SKO­LAN. Kom ihåg att lyss­na på oss i pro­fes­sio­nen när det gäl­ler frå­gor kring allt som gäl­ler sko­lan. Lyss­na på vå­ra tan­kar och råd. Ta till er av dem, skri­ver in­sän­dar­skri­ben­ten som själv är lä­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.