”Trygg­hetska­me­ror” ger in­te trygghet

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Sto­re-o-bror

Or­det ”trygg­hetska­me­ra” lan­se­ra­des av bran­schen för någ­ra år se­dan, i ett för­sök att öka för­sälj­ning­en och tvät­ta bort obe­hag­li­ga as­so­ci­a­tio­ner till över­vak­ning. Men egent­li­gen är det in­te ett bra ord – där över­vak­nings­ka­me­ra be­skri­ver funk­tio­nen, så vill or­det ”trygg­hetska­me­ra” få oss att tro att de i sig ger trygghet. Över­vak­nings­ka­me­ror­nas ef­fek­ter är i själ­va ver­ket be­grän­sa­de, och även i de fall de an­vänts för att lö­sa brott så ger de knap­past trygghet. Dess­utom spil­ler all­tid an­vän­dan­det över till ic­ke-brotts­li­ga be­te­en­den. Det är ock­så fullt möj­ligt att in­te alls pra­ta om trygghet som mål med över­vak­ning­en, till ex­em­pel i många av bran­schens and­ra kund­län­der. Det är in­te så kons­tigt att över­vak­nings­bran­schen vill kal­la det ”trygg­hetska­me­ror”. Men jag stäl­ler mig frå­gan­de till att Mo­de­ra­ter­na, myn­dig­he­ter el­ler me­di­er an­vän­der ord som är ren pro­pa­gan­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.