Buss­fö­rar­nas stress mås­te ut­re­das

Buss­fö­rar­nas stress mås­te risk­be­dö­mas. Det slår Ar­bets­mil­jö­ver­ket fast och har ut­fär­dat ett fö­re­läg­gan­de med vi­te mot SL:s le­ve­ran­tör.

Vi i Sundbyberg - - SI­DAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Ar­bets­mil­jö­ver­ket har ut­fär­dat ett fö­re­läg­gan­de mot Ar­ri­va, som kör bus­sar i bland an­nat Sund­by­berg. Sedan ti­di­ga­re har fac­ket lar­mat om bris­ter som le­der till stress och krävt åt­gär­der.

Buss­fö­ra­re tving­as kö­ra med för­se­ning­ar, bland an­nat ef­ter att for­do­net in­te har va­rit fram­kört i tid fö­re av­gång.

Dels finns risk för ohäl­so­sam ar­bets­be­last­ning, dels ökar ris­ken för att fö­ra­ren ut­sätts för hot, våld el­ler kränk­ning­ar, en­ligt fac­ket.

Nu ställer myn­dig­he­ten krav på Ar­ri­va att un­der­sö­ka ar­bets­för­hål­lan­de­na och gö­ra en risk­be­döm­ning. De an­ser ock­så att det in­te är tyd­ligt hur fö­re­ta­get har tänkt föl­ja upp och kon­trol­le­ra vid­tag­na åt­gär­der.

En hand­lings­plan för tek­nis­ka åt­gär­der har gjorts. Fö­re­ta­get har lo­vat att kom­ma in med en risk­be­döm­ning ut­i­från se­na av­gång­ar till sista au­gusti. Men nå­gon risk­be­döm­ning av fö­rar­nas ”or­ga­ni­sa­to­ris­ka och so­ci­a­la ar­bets­för­hål­lan­den” har in­te Ar­bets­mil­jö­ver­ket sett.

Fö­re­läg­gan­det är för­e­nat med ett vi­te på 50 000 kro­nor, som ska be­ta­las om in­te åt­gär­der­na har vid­ta­gits se­nast 15 ok­to­ber.

FO­TO: MOSTPHOTOS

STRESS. Ar­bets­mil­jö­ver­ket har ställt krav på SL:s le­ve­ran­tör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.