Ser­kan pla­ne­rar skri­va historia

Ser­kan Inan vill spe­la upp AIK till högs­ta li­gan in­nan kar­riä­ren är över

Vi i Sundbyberg - - SI­DAN 1 - An­ders Ekström

Han har upp­levt bå­de proffsspel och lands­la­get hit­tills i sin fram­gångs­ri­ka bas­ket­kar­riär. Men ett stort och vik­tigt mål åter­står för Ser­kan Inan. – AIK ska upp till li­gan in­nan skor­na åker upp på hyl­lan, sä­ger Riss­ne­so­nen.

En ny sä­song när­mar sig och ny­li­gen kom Uppsa­la på be­sök till Sol­na för att trä­nings­mat­cha. Ef­ter en riv­start, och led­ning med 20 po­äng, slu­ta­de kam­pen rätt­vist 77-65. En av la­gets sto­ra stjär­nor fick dock sit­ta bred­vid och se mat­chen från si­dan.

– Jag har li­te pro­blem med ljums­ken och mis­sar pre­miä­ren. Men jag är snart tillbaka, för­hopp­nings­vis till and­ra mat­chen då vi mö­ter Djur­går­den, sä­ger Ser­kan Inan som är upp­växt i Riss­ne och bor nu­me­ra på Tu­le­tor­get.

För­ra sä­song­en var över­lag miss­lyc­kad för Ser­kan och AIK:s bas­ket­her­rar. Det blev en fjär­de­plats i su­pe­ret­tan och Ser­kan blev ax­el­ska­dad i no­vem­ber – och mis­sa­de sedan res­ten av sä­song­en.

– Jag har haft en del ska­dor i kar­riä­ren, men den­na var li­te mer kom­plex än ti­di­ga­re. Det var tungt att se att la­get in­te kla­ra­de vå­ra sports­li­ga mål och att jag in­te kun­de bi­dra på plan.

Det ska­de­fyll­da 2017/18 har ska­pat re­jäl re­vanschlus­ta hos 31-åring­en. Ny­li­gen för­läng­de han och bror­san Er­kan si­na kon­trakt med Gna­get.

– Det är ba­ra AIK som gäl­ler. Och ing­en är mer tag­gad än jag för sä­song­en. Jag har en väl­digt stor hung­er att spe­la och jag ser ännu ing­et slut på min kar­riär. Så länge krop­pen hål­ler ska jag spe­la så länge jag kan.

Ser­kan, som blir 32 i no­vem­ber, har en ge­di­gen kar­riär in­om bas­ke­ten bakom sig. Den bör­ja­de i Sol­na Vi­kings och har där­på in­ne­hål­lit mäng­der med lands­kam­per, spel i li­gan och sju år som proffs i Tur­ki­et.

Men ett stort mål åter­står: han vill skri­va historia med sitt äls­ka­de AIK.

– Jag ska upp till li­gan med AIK in­nan skor­na åker upp på hyl­lan. Det var må­let när jag kom till klub­ben 2015 och det må­let kvar­står ju.

– Jag har all­tid va­rit AIK:are och det är en stor an­led­ning till att jag hop­pa­de på pro­jek­tet från bör­jan. Jag vill gö­ra nå­got spe­ci­ellt och sät­ta av­tryck i AIK. Det är mitt sätt att ge tillbaka.

På läng­re sikt vill Sum­pan­so­nen fort­sät­ta i Gna­get och fö­ra bas­ke­ten fram­åt.

– För­hopp­ning­en är att jag kom­mer att va­ra in­blan­dad i klub­ben även ef­ter att jag har slu­tat som spe­la­re. Jag vill att bas­ke­ten ska växa i Sve­ri­ge och där kan AIK med sitt star­ka va­ru­mär­ke va­ra ex­tra vik­tigt.

Var har vi AIK:s herr­lag 2018/19 då? Jo, en del vik­ti­ga pjä­ser har läm­nat men större de­len av stom­men är in­takt. Dess­utom är, lik­som Ser­kan själv, bå­de Jesper Eli- as­son och Jo­nat­han Gun­nars­son på väg tillbaka ef­ter ska­de­uppe­håll.

– Vi har mis­sat en del ny­för­värv och haft någ­ra av­bräck. Plus mi­nus noll typ. Men vi får ju tillbaka fle­ra spe­la­re som knappt kun­de spe­la ifjol, vi har vär­vat bra och har även ett par in­tres­san­ta unga spe­la­re som för­hopp­nings­vis är re­do för se­ni­or­spel.

– Det är heller in­te rik­tigt fär­dig­vär­vat än. Vi kom­mer ha ett bra lag i vin­ter.

Vad är må­let?

– Allt som in­te in­ne­bär att vi vin­ner är ett miss­lyc­kan­de. Så det är sam­ma mål som vi haft ti­di­ga­re: vin­na se­ri­en och gå upp till li­gan. Det är det som mo­ti­ve­rar mig och la­get.

Pre­miä­ren i su­pe­ret­tan spe­las 23 sep­tem­ber, hem­ma mot Helsing­borg.

FO­TO: AN­DERS EKSTRÖM

HJÄR­TA. Ser­kan har all­tid va­rit AIK:are och har bland an­nat spe­lat i AIK:s poj­kar 86 i fot­boll. Där var han lag­kam­rat med bland an­nat Pa­na­jo­tis Di­mitri­a­dis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.