MER Stock­holmsen­kä­ten

Vi i Sundbyberg - - NY­HE­TER -

LÄNS­STY­REL­SEN un­der­sö­ker ung­as va­nor och lev­nads­vill­kor i Stock­holmsen­kä­ten. En­kä­ten skic­kas ut varan­nat år.

EN­KÄ­TEN för 2018 skic­ka­des ut ef­ter sport­lo­vet un­der vår­ter­mi­nen.

23 av 26 kom­mu­ner i lä­net har del­ta­git. En­kä­ten ut­går från bo­en­de­ort.

106 poj­kar och 122 flic­kor har sva­rat bland ni­on­de­klas­sar­na i Sund­by­berg. 90 poj­kar och 72 flic­kor har sva­rat bland de som går and­ra året i gym­na­si­et.

FRÅ­GOR­NA hand­lar om al­ko­hol- och drog­va­nor, brotts­lig­het och ut­satt­het, spel­va­nor, psy­kisk häl­sa samt sko­la, fri­tid och re­la­tion till för­äld­rar.

STOCK­HOLMS stad har ta­git fram en­kä­ter av den här ty­pen sedan 1970-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.