MER Sam­ver­kan för barn och unga

Vi i Sundbyberg - - NY­HE­TER - KÄL­LA: SUND­BY­BERGS STAD

AR­BE­TET MED ” FO­KUS BARN och unga” byg­ger på ett po­li­tiskt upp­drag att ut­veck­la sam­ver­kan kring ut­sat­ta barn.

2009 star­ta­de sam­ar­be­tet som ett pro­jekt. Un­der åren har det­ta per­ma­nen­tats och över­gått till ett ar­bets­sätt som är in­te­gre­rat i verk­sam­he­ten.

” DET har krävt mo­di­ga po­li­ti­ker som sett bort­om man­dat­pe­ri­o­der och sat­sat lång­sik­tigt”, skri­ver kom­mu­nen i en rap­port från 2013.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.