Sjukt bil­li­ga flyg­re­sor – men på fel sätt

Vi i Sundbyberg - - IN­SÄN­DA­RE - Stop­pa sub­ven­tio­ner­na nu

Flyg­re­sor är onek­li­gen sjukt bil­li­ga, ef­tersom fly­get in­te bär si­na eg­na mil­jö­kost­na­der ens om man räk­nar bort den så kal­la­de hög­höjdsef­fek­ten som in­ne­bär att för­brän­ning på hög höjd är sär­skilt skad­lig för kli­ma­tet.

Utri­kes­fly­get är be­fri­at från så­väl moms som kol­di­ox­id- och ener­giskat­ter. Om det in­te vo­re så skul­le pri­set på en ty­pisk Thai­lands­re­sa sti­ga från 10 000 kr till 18 000 kr (en­ligt Na­tur­skydds­för­e­ning­ens ex­em­pel). Till det­ta kom­mer att flyg­plat­ser of­ta sub­ven­tio­ne­ras ge­nom of­fent­li­ga me­del. 2015 fick de kom­mu­na­la flyg­plat­ser­na 388 mil­jo­ner kro­nor i stöd från sta­ten och kom­mu­ner­na.

Från Västerås flyg­plats kan man fly­ga till Lon­don och spans­ka solkus­ten. Där fick skat­te­be­ta­lar­na i kom­mu­nen be­ta­la 250 kr för var­je re­sa till och från flyg­plat­sen för­ra året. Själ­va bil­jet­ten kan kos­ta mind­re än 100 kr. Sjukt bil­ligt var det. Var­för ska det mest ener­gikrä­van­de sät­tet att re­sa sub­ven­tio­ne­ras när vi med al­la me­del mås­te sän­ka kol­di­ox­id­ut­släp­pen?

FO­TO: MOSTPHOTOS

SKATT. Utri­kes­fly­get är be­fri­at från så­väl moms som kol­di­ox­id- och ener­giskat­ter. Det­ta är helt fel, en­ligt in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.