Orätt­vi­sa pris­höj­ning­ar i kol­lek­tiv­tra­fi­ken

Vi i Sundbyberg - - IN­SÄN­DA­RE - Kol­lek­tiv­tra­fi­kant i Stock­holm

Är pris­höj­ning­ar­na verk­li­gen så de­mo­kra­tis­ka och rätt­vi­sa som po­li­ti­ker­na på­står? Den frå­gan ställer jag mig.

Näs­tan var­je år höjs pri­ser­na på kol­lek­tiv­tra­fik – på grund av skat­te­sänk­ning­ar el­ler ut­ö­ka­de drifts­kost­na­der som på grund av ide­o­lo­gis­ka skäl tyd­li­gen mås­te tas på av­gif­ter­na. Po­li­ti­ker­nas svar på kri­ti­ken är näs­tan all­tid att det gjor­des ef­ter ett “de­mo­kra­tiskt” beslut. Och nej, ci­ta­tions­teck­net be­ty­der in­te att jag är emot de­mo­kra­tin ut­an att jag ifrå­ga­sät­ter var­för det är så de­mo­kra­tiskt.

Vi kol­lek­tiv­tra­fi­kan­ter glöms helt bort i frå­gan trots att det är vi som drab­bas av det­ta orätt­vi­sa sy­stem med av­gif­ter. Ett bättre sy­stem vo­re att skat­te­fi­nan­si­e­ra kol­lek­tiv­tra­fi­ken, då blir det rätt­vi­sa­re ef­tersom in­koms­ten av­gör på hur myc­ket man be­ta­lar, till skill­nad från da­gens sy­stem där po­li­ti­ker­na hö­jer vil­ket drab­bar de med mind­re in­komst. Skat­te­fi­nan­si­e­rad kol­lek­tiv­tra­fik är även kli­mats­mart och gör sta­den till­gäng­li­ga­re.

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON/ARKIV

PRIS­HÖJ­NING­AR. In­sän­dar­skri­ben­ten vill skat­te­fi­nan­si­e­ra kol­lek­tiv­tra­fi­ken – i rätt­vi­sans namn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.