”HAMNGATANS VÄN­NER” HAR FÅTT NOG

Fle­ra av de bo­en­de har fått nog av fort­kö­rar­na längs Hamn­vä­gen. Nu har de sam­lat nam­nun­der­skrif­ter i ett pro­test­brev till kom­mu­nen.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son

Mäng­den bi­lis­ter är ett re­gi­o­nalt pro­blem som drab­bar Hamn­ga­tan, en­ligt kom­mu­nal­rå­det Ste­fan Berg­ström (C). Men tra­fik­ka­os hör in­te hem­ma i ett bo­stads­om­rå­de.

– Det är up­pen­bart att det är för många som in­te föl­jer tra­fik­reg­ler, sä­ger han.

Ste­fan Berg­ström (C), stads­mil­jö­kom­mu­nal­råd, är väl med­ve­ten om att det finns syn­punk­ter om Hamn­ga­tan:

– Det är nog den frå­gan jag bli­vit kon­tak­tad om mest av al­la.

Han vill till att bör­ja med sät­ta in pro­ble­ma­ti­ken i ett stör­re sam­man­hang:

– Det är väl­digt, väl­digt myc­ket tra­fik i vår del av re­gi­o­nen och myc­ket ge­nom­farts­tra­fik i Sund­by­berg, sä­ger han.

Med spår­vä­gen har det bli­vit träng­re och med kom­man­de om­bygg­na­tio­ner blir det än­nu be­svär­li­ga­re. Bå­de gång­farts­zo­nen och det has­tig­hets­däm­pan­de gup­pet in­går i det som Ste­fan Berg­ström vill att man ut­vär­de­rar ifrå­ga om Hamn­ga­tan.

– Det finns oli­ka sätt att job­ba med fart­däm­pan­de, vi mås­te gö­ra en ut­vär­de­ring och se om man mås­te flyt­ta på någ­ra sa­ker. Kanske ha mind­re rät­het i kon­struk­tio­nen. Det har bli­vit en bo-

stads­ga­ta, en park och ett torg. Det ska in­te upp­le­vas som ett tra­fik­ka­os, sä­ger han.

Re­dan i dag görs tra­fik- mät­ning­ar där och på Hum­ble­ga­tan.

– Jag in­bil­lar mig att det är myc­ket tra­fik som bor­de ta Ulvsun­da­le­den istäl­let. Vi kan la­bo­re­ra med ge­nom­farts­för­bud för tung tra­fik vis­sa ti­der, sä­ger Ste­fan Berg­ström.

Men att stänga av tra­fi­ken på ett stäl­le kan där­e­mot le­da till för­vär­ra­de tra­fik­pro­blem nå­gon an­nan­stans.

Att få tra­fi­kan­ter att änd­ra sitt be­te­en­de är in­te en helt lätt nöt att knäc­ka, kon­sta­te­rar Ste­fan Berg­ström. Han tror att det i många fall rör sig om sam­ma per­so­ner som kör på Hamn­ga­tan, till och från job­bet.

– Vi kan ha en di­a­log med po­li­sen om att de stär­ker sin när­va­ro, sä­ger Ste­fan Berg­ström.

Kör­kort­s­in­ne­ha­va­re är skyl­di­ga att kän­na till tra­fik­reg­ler, som att gång­farts­om­rå­desskyl­tar be­ty­der att man ska kö­ra i just gång­fart.

– Det är up­pen­bart att det är för många som in­te föl­jer tra­fik­reg­ler på plat­sen. Jag stod där och tit­ta­de en stund på hur folk be­ter sig och jag blev li­te lätt be­drö­vad. Folk kör för fort. Tanken med gång­farts­om­rå­den är god, att man tillå­ter bi­lar. Men man mås­te kö­ra på de gå­en­des vill­kor.

KRAV. Hamngatans vän­ner har un­der led­ning av Ger­hard Ar­ne­vi(till hö­ger i bild) sam­lat in 63 un­der­skrif­ter för att få kom­mu­nen att age­ra.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

IN­FOR­ME­RAD. Ste­fan Berg­ström (C) får of­ta hö­ra om tra­fik­pro­blem vid Hamn­ga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.