Man död ef­ter lä­gen­hets­brand

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

En man har av­li­dit ef­ter en lä­gen­hets­brand i Sund­by­berg på sön­dags­mor­go­nen. Rädd­nings­tjänst och po­lis lar­ma­des till en lä­gen­het på Tall­ga­tan i cen­tra­la Sund­by­berg strax ef­ter kloc­kan 08 på sön­da­gen. Då ha­de det luk­tat rök i trapp­hu­set. Rök­dy­ka­re gick in i lä­gen­he­ten och en man hit­ta­des in­nan­för dör­ren. Man­nens liv har in­te gått att räd­da.

Bran­den kun­de släc­kas och släck­nings­ar­be­tet ska in­te hel­ler ha lett till all­var­li­ga vat­ten­ska­dor på and­ra lä­gen­he­ter. En ut­red­ning om mord­brand har in­letts för att po­li­sen ska kun­na vid­ta åt­gär­der. Brand­plat­sen ska un­der­sö­kas men nå­got så­dant re­sul­tat är än­nu in­te klart, en­ligt Kjell Lind­gren vid Stock­holmspo­li­sen.

FOTO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

UTREDS. En man av­li­den ef­ter en lä­gen­hets­brand. Po­li­sen gör en brandut­red­ning för att se om det kan lig­ga nå­got brott bakom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.