Tion­de lit­te­rä­ra skyl­ten in­vigs i Riss­ne till hel­gen

Vi i Sundbyberg - - NYHETER -

Nu är det dags igen: En lit­te­rär skylt in­vigs i Riss­ne näs­ta lör­dag – där ut­spe­lar sig en del av en be­rät­tel­se av för­fat­ta­ren John Ajvi­de Lindqvist.

– Det är ro­ligt att bo i en stads­del som är om­nämnd i lit­te­ra­tu­ren, sä­ger bib­li­o­teks­che­fen Mar­ga­re­ta Engs­trand.

Adres­sen är Val­ky­ria­vä­gen 13. Där kom­mer ci­tat ur den kor­ta­re be­rät­tel­sen ”Slut­han­te­ring­en” att stå på den tion­de av kom­mu­nens lit­te­rä­ra skyl­tar.

För­fat­ta­ren John Ajvi­de Lindqvist skul­le själv ha va­rit med på in­vig­ning­en, men har fått för­hin­der. Men minst ett av kom­mu­nal­rå­den ska va­ra på plats och de förs­ta 25 som kom­mer dit ska få ett ex­em­plar av no­vell­sam­ling­en som Slut­han­te­ring­en in­går i.

– Hans be­rät­tel­ser har all­tid fler bott­nar, det är all­tid nå­got in­slag där man in­te för­står vad som hän­der. Över­na­tur­li­ga, obe­hag­li­ga och sam­ti­digt väl­digt spän­nan­de, sä­ger bib­li­o­teks­che­fen Mar­ga­re­ta Engs­trand.

Be­rät­tel­sen ut­spe­lar sig på nå­gon plats i de väst­ra de­lar­na av Stockholm, nä­ra Riss­ne, där det finns en grupp män­ni­skor som egent­li­gen är dö­da och dit det går en trans­port.

– Chauf­fö­ren tar upp en lif­ta­re på den­na adress, sä­ger Mar­ga­re­ta Engs­trand.

De lit­te­rä­ra skyl­tar­na har sitt ur­sprung i ett med­bor­gar­för­slag som kom­mun­po­li­ti­ker­na sagt ja till och de förs­ta sat­tes ut hös­ten 2015. Se­dan dess har nya in­vigts var­je höst.

Skyl­tar­na ska främ­ja läsan­de och gö­ra för­bi­pas­se­ran­de ny­fik­na på mer av för­fat­tar­ska­pet, be­rät­tar Mar­ga­re­ta Engs­trand.

Skyl­ten är den förs­ta i Riss­ne. Även om fle­ra av de lit­te­rä­ra re­fe­ren­ser­na är till cen­tra­la Sund­by­berg, tyc­ker Mar­ga­re­ta Engs­trand att man har lyc­kats gans­ka bra med sprid­ning­en.

Personen som läm­na­de in för­sla­get har även va­rit ak­tiv med att le­ta re­fe­ren­ser och lig­ger bakom det se­nas­te fyndet till Riss­ne. Men le­tan­det ef­ter nya ci­tat på­går, in­te minst hos bib­li­o­te­kets egen per­so­nal.

– Det får in­te va­ra ne­ga­tivt el­ler pe­ka ut nå­got som väl­digt obe­hag­ligt. Vac­kert be­hö­ver det in­te va­ra, men in­tres­se­väc­kan­de, sä­ger Mar­ga­re­ta Engs­trand. Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

”Vac­kert be­hö­ver det in­te va­ra.”

FOTO: SAN­NA TUURALA

LITTERÄRT. Här ut­spe­lar sig en del av ”Slut­han­te­ring­en” av John Ajvi­de Lindqvist.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.