Sund­by­berg ska ha bäs­ta för­sko­lor­na

Vi i Sundbyberg - - INSÄNDARE - Mi­kael T. Eriks­son (M), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Mor­gan Lindqvist (M), ord­fö­ran­de i grund­sko­le- och gym­na­sie­nämn­den

1. Fler små­ska­li­ga för­sko­lor. När sta­den väx­er ökar be­ho­vet av nya för­sko­lor. Vi pla­ne­rar där­för att byg­ga en ny för­sko­la om året fram till 2025. De nya för­sko­lor­na ska va­ra funk­tio­nel­la, med grö­na le­ky­tor och säk­ra mil­jö­er, och va­ra an­pas­sa­de för max 15 barn per grupp.

2. Kva­li­tets­fo­kus. För­sko­lan ska va­ra en trygg för­be­re­del­se för sko­lan och ha en pe­da­go­gisk tan­ke som ge­nom­sy­rar verk­sam­he­ten. Vi vill in­fö­ra di­gi­ta­la lös­ning­ar som gör det möj­ligt för för­äld­rar att föl­ja sitt barn un­der da­gen.

3. Sats­ning på per­so­nal. Mo­de­ra­ter­na vill se fler vux­na i för­sko­lan och att en stör­re an­del är ut­bil­da­de pe­da­go­ger. Vi vill även sat­sa på per­so­nal­vård och höj­da lö­ner för att at­tra­he­ra och be­hål­la upp­skat­ta­de pe­da­go­ger.

För­sko­lor­na i Sund­by­berg är bra och upp­skat­ta­de. Ge­nom att till­va­ra­ta fram­gångs­fak­to­rer­na och ge­nom­fö­ra för­änd­ring­ar blir de än­nu bätt­re, och ska­par än­nu bätt­re möj­lig­he­ter för en trygg tid för bå­de för­äld­rar och barn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.