Sund­by­bergs osäk­ra sty­re in i fram­ti­den

Det är fort­fa­ran­de oklart vem som tar mak­ten i Sund­by­berg. Men bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mo­de­ra­ter­na tror att de har go­da chan­ser att få sty­ra.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

■■ An­ta­let le­da­mö­ter i full­mäk­ti­ge har ut­ö­kats ef­ter va­let – från 55 till 61 – men nå­got nytt sty­re blev det in­te un­der förs­ta sam­man­trä­det i mån­dags.

Man­dat­pe­ri­o­den för kom­mun­full­mäk­ti­ge 2018–2022 bör­ja­de den 15 ok­to­ber, men då gav mö­tet i full­mäk­ti­ge ing­et re­sul­tat. Istäl­let ha­de al­la ären­den bord­lagts ef­ter 20 mi­nu­ter.

Mi­kael T. Eriks­son (M), av­gå­en­de kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de, vill in­te spe­ku­le­ra i hur lång tid det tar in­nan ett sty­re är klart, men räk­nar med att det blir grön­blått.

Op­po­si­tions­rå­det Pe­ter Schil­ling (S) vill in­te spe­ku­le­ra i hur stor san­no­lik­he­ten är för ett S-lett sty­re, men har sett go­da chan­ser att ett sty­re är fär­digt på måndag. Då sam­man­trä­der kom­mun­full­mäk­ti­ge igen.

Ha­de ett po­li­tiskt sty­re kun­nat presenteras 15 ok­to­ber, ha­de en ny kommunstyrelse till­trätt sam­ma dag.

Nu har de folk­val­da till 1 ja­nu­a­ri på sig att väl­ja en ny kommunstyrelse. Oav­sett när va­let görs, kom­mer den att till­trä­da ef­ter års­skif­tet.

– Lag­stif­ta­ren har sagt att en man­dat­pe­ri­od är fy­ra år, var­ken mer el­ler mind­re. I for­mell me­ning har man in­te för­längt man­dat­pe­ri­o­den, man tilläm­par ba­ra en an­nan re­gel, sä­ger Mag­nus Eriks­son, kom­mun­sek­re­te­ra­re vid Sund­by­bergs stad.

Vil­dar­na ur full­mäk­ti­ge

Man­dat­för­del­ning­en i kom­mun­full­mäk­ti­ge byg­ger nu på det se­nas­te val­re­sul­ta­tet.

Al­la Mil­jö­par­ti­ets och ett av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas man­dat har in­ne­hafts av po­li­tis­ka vil­dar un­der slu­tet av för­ra man­dat­pe­ri­o­den; nu in­ne­has al­la man­dat av par­ti­re­pre­sen­tan­ter.

Sam­ti­digt är det fort­fa­ran­de sam­ma per­so­ner som har pos­ter i kom­mun­sty­rel­sen och i nämn­der­na, även i de fall des­sa in­te läng­re har nå­gon plats i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Det in­ne­bär ex­em­pel­vis att Siy­a­mak Sa­ja­di­an Sa­san­pour, som ti­di­ga­re va­rit grupple­da­re för Mil­jö­par­ti­et men som ute­slu­tits ur par­ti­et ef­ter att en ut­red­ning vi­sat på ar­bets­mil­jöpro­blem, än­nu

Man­dat­för­del­ning­en i det nya kom­mun­full­mäk­ti­ge är ut­gångs­punk­ten för al­la för­hand­ling­ar.

är vice kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de.

Bud­ge­ten tas i no­vem­ber

För­u­tom att be­stäm­ma om vem som ska sty­ra, ska även bud­ge­ten för 2019 be­slu­tas om.

– Ett valår ska bud­ge­ten tas i no­vem­ber, el­ler i de­cem­ber om det finns sär­skil­da skäl. Det som hän­der nu är att den gam­la kom­mun­sty­rel­sen be­re­der för­slag till bud­get. De har nog sto­ra möj­lig­he­ter att han­te­ra det po­li­tiskt. Man­dat­för­del­ning­en i det nya kom­mun­full­mäk­ti­ge är ut­gångs­punk­ten för al­la för­hand­ling­ar, sä­ger Mag­nus Eriks­son.

När det väl är dags att ta be­slut om bud­ge­ten i kom­mun­full­mäk­ti­ge lär ett sty­re va­ra på plats.

Om det blir en ny ko­a­li­tion i sty­ret, kan ett bud­get­för­slag från en ti­di­ga­re ko­a­li­tion av­vi­sas då och ett för­slag från det nya sty­ret god­kän­nas istäl­let.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

VÄN­TAR. Bå­de Mi­kael T. Eriks­son (M) och Pe­ter Schil­ling (S) yr­ka­de i mån­dags på bord­lägg­ning av frå­gor­na som rör nytt sty­re i kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.