INGA FLER BRÖDBITAR TILL FÅG­LAR­NA VID LÖTSJÖN

Fåg­lar mår då­ligt av bröd. Nu har skyl­tar satts upp vid Lötsjön för att in­for­me­ra all­män­he­ten om vad fåg­lar­na får äta.

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ulrica An­ders­son 0707-87 20 78 ulrica.an­ders­son@di­rekt­press.se

Ef­ter ett år och någ­ra må­na­der har ett med­bor­gar­för­slag fått svar: Nu sit­ter in­for­ma­tion vid Lötsjön om att fåg­lar mår då­ligt av bröd.

Öns­ke­mål har kom­mit in till kom­mu­nen: Sätt upp skyl­tar vid Lötsjön om att in­te ma­ta fåg­lar­na med bröd.

Nu står de fram­me, med tyd­lig in­for­ma­tion om att fåg­lar­na blir då­li­ga av att fyl­la ma­gen med nä­rings­fat­tig kost. ”Ge dem till ex­em­pel hac­kad sal­lad och få­gel­frön istäl­let”, skri­ver kom­mu­nen.

Ma­tan­de ska­par be­ro­en­de

Agusti Tomas, som bor i cen­tra­la Sund­by­berg, är ute och pro­me­ne­rar med 16 må­na­der gam­la Da­vid i barn­vagn. Han såg skylten re­dan da­gen in­nan och tyc­ker att den är bra.

– Men jag vet in­te om den fun­kar. För någ­ra ja, and­ra nej, sä­ger han.

Själv är han in­te in­tres­se­rad av att ma­ta fåg­lar, men tror att so­nen kan bli det om ett tag.

– Jag bru­kar in­te ma­ta vil­da djur, det gör dem ing­et gott. De blir be­ro­en­de av män­ni­skor. Jag för­står var­för barn gil­lar det men in­te var­för vux­na ska gö­ra det, sä­ger Agusti Tomas.

Vi i Sund­by­berg har ti­di­ga­re be­rät­tat om ka­na­dagäs­sen som får fel på ving­ar­na, så kal­la­de ”ängla­ving­ar”, av att äta för myc­ket bröd.

Nytt na­tur­re­ser­vat

Med­bor­gar­för­sla­get om in­for­ma­tions­skyl­tar­na, som nu be­hand­lats av stads­mil­jö- och tek­nis­ka nämn­den, läm­na­des in till kom­mu­nen som­ma­ren 2017.

” Lötsjön- Gol­fäng­ar­na har se­dan med­bor­gar­för­sla­get skic­kats in bli­vit na­tur­re­ser­vat och i sam­band med den ut­veck­ling­en har nya tem­po­rä­ra skyl­tar satts upp i vän­tan på de stör­re, per­ma­nen­ta, an­slags­tav­lor­na som kom­mer att fin­nas i om­rå­det”, skri­ver kom­mu­nen i ett svar.

FOTO: ULRICA AN­DERS­SON

SKADAS. Ka­na­dagäs­sen får ”ängla­ving­ar” av att äta bröd. PRO­ME­NAD. Da­vid och Agusti Tomas är in­te ute för att ma­ta fåg­lar än.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.