Sum­pan byg­ger bo­stä­der – åt fåg­lar

Vi i Sundbyberg - - HEJ SUNDBYBERG -

I som­ras upp­märk­sam­ma­de Vi i Sund­by­berg att ett få­gel­bo fanns i ett av de pil­träd som kom­mu­nen så­ga­de ned in­till Löt­sjön. Trä­den så­ga­des ned på grund av att de ut­gjor­de en sä­ker­hets­risk för män­ni­skor som pas­se­ra­de un­der dem, när gre­nar föll av.

Nu har kom­mu­nen gjort nå­got av stam­mar­na: Få­gel­hol­kar och in­sekts­ho­tell. Stam­mar­na står vid sam­ma plats som trä­den gjor­de för­ut.

”Runt dem ska vi så blom­mor och klät­ter­väx­ter, så att in­te för­ank­ring­ar­na syns. Vi hop­pas att många fåg­lar och in­sek­ter ska flyt­ta in här”, skri­ver kom­mu­nen på sin Facebook-si­da.

Väl­kom­na­des hem i Sum­pan av en man med sin il­ler på kvälls­pro­me­nad. @ro­bert­h­ber­ge , fri­lans­de­sig­ner och il­lust­ra­tör, på Twit­ter.

FO­TO: ULRICA ANDERSSON

NYBYGGT. Få­gel­hol­kar har fått plats i ned­så­ga­de träd vid Löt­sjön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.