Dömd till ung­doms­vård ef­ter tröj­rån

Vi i Sundbyberg - - HEJ SUNDBYBERG -

En 16-årig poj­ke har dömts till ung­doms­vård för att ha rå­nat en poj­ke på hans trö­ja i Riss­ne. Hän­del­sen in­träf­fa­de i vå­ras.

Fle­ra per­so­ner del­tog i rå­net mot en nå­got yng­re poj­ke, men 16-åring­en var en­sam om att stäl­las in­för rät­ta.

Rå­nar­na drog in poj­ken i ett trapp­hus, där han blev spar­kad sju gång­er. 16-åring­en ”har för­kla­rat att han var arg och in­te tänk­te så myc­ket men att han nu ång­rar vad han gjor­de”, skri­ver Sol­na tings­rätt.

Dom­sto­len be­dö­mer att det är up­pen­bart att poj­ken har ett vård­be­hov. Där­för blir på­följ­den ung­doms­vård, även om brot­tet har ett högt straff­vär­de.

FO­TO: MOSTPHOTOS

SPAR. Den som kö­per el­cy­kel bör spa­ra kvit­tot, nytt bi­drag kan ges näs­ta år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.