Sopstrul bakom rått­pro­blem

So­por sprids och drar till sig råt­tor. För­val­ta­ren mås­te töm­ma si­na be­hål­la­re of­ta­re, tyc­ker sund­by­ber­ga­ren Tho­mas Wi­lan­der. Bostads­bo­la­get hän­vi­sar till kom­mu­nen som skö­ter upp­hand­ling­en. SOPHÄMTNING. Oron när För­val­ta­ren hän­vi­sar till kom­mu­nen: ”Små­barn

Vi i Sundbyberg - - HEJ SUNDBYBERG - Ulrica Andersson ulrica.andersson@di­rekt­press.se

Kla­go­mål om so­por som in­te tas om hand på rätt sätt har nått kom­mu­nen och För­val­ta­ren, li­kaså oron för att de loc­kar till sig fåg­lar och råt­tor.

En av de som vill se bätt­ring är Tho­mas Wi­lan­der, som bor i bo­stads­rätt i cen­tra­la Sund­by­berg men har barn på för­sko­lan på Ma­ri­a­ga­tan. In­till har För­val­ta­ren ned­kast för hus­hålls­so­por.

När de in­te stop­pas ned or­dent­ligt i den ful­la be­hål­la­ren, kan fåg­lar kom­ma åt so­por­na och spri­da dem till gna­ga­re.

– Små­barn äls­kar djur, oav­sett vad det är för sort, sä­ger han.

Pro­ble­met har es­ka­le­rat

Se­dan någ­ra må­na­der till­baks har han kon­tak­tat För­val­ta­ren fle­ra gång­er. Nu upp­le­ver han istäl­let att pro­ble­met har es­ka­le­rat.

– De tar för lätt på kla­go­mål. Man får ing­en åter­kopp­ling, be­kla­gar Tho­mas Wi­lan­der.

Han vill att För­val­ta­ren föl­jer upp frågan med si­na le­ve­ran­tö­rer, om att töm­ma of­ta­re.

– Det hand­lar om till­gång och ef­ter­frå­gan, fast om­vänt, sä­ger han.

Yt­ter­li­ga­re ett för­slag skul­le un­der­lät­ta för de bo­en­de:

– Man skul­le kun­na sät­ta upp in­for­ma­tions­skyl­tar om att gå till näs­ta ned­kast om det är fullt.

Ti­di­ga­re har To­mas Lind­vall, tek­nisk chef vid kom­mu­nen, sagt att råt­tor­na kom­mer fram mer i cen­tra­la Sund­by­berg där det byggs myc­ket.

”Två gång­er i vec­kan”

För sop­ned­kas­ten vid Ma­ri­a­ga­tan hän­vi­sar För­val­ta­ren till kom­mu­nen, som skö­ter upp­hand­ling­en av den le­ve­ran­tör som är an­sva­rig för hämt­ning­en. Men An­ders Sun­dqvist, kom­mu­ni­ka­tions­chef hos För­val­ta­ren, är med­ve­ten om att det in­te har fun­ge­rat där.

– De töms två gång­er i vec­kan, tyd­li­gen på mån­da­gar. Om de mis­sar en töm­ning så blir det pro­blem da­gen ef­ter, sä­ger han.

Hus­hålls­so­por kan ibland ham­na fel av and­ra skäl, en­ligt För­val­ta­ren som ron­de­rar al­la si­na fas­tig­he­ter var­je dag.

– Man stop­par in­te all­tid ned so­por­na or­dent­ligt och ibland stäl­ler man dem vid si­dan av, av nå­gon märk­lig an­led­ning, sä­ger An­ders Sun­dqvist.

Pro­ble­met är stör­re i till ex­em­pel cen­tra­la Sund­by­berg än i Hal­lon­ber­gen, där det finns en sop­sug.

An­ställt pen­sio­nä­rer

I Riss­ne har För­val­ta­ren se­dan nå­got år till­ba­ka an­ställt två-tre pen­sio­nä­rer på del­tid, för att hål­la sitt bo­stads­om­rå­de rent från skräp.

– Då finns det ing­et att äta för råt­tor­na. Myc­ket har att gö­ra med snabb­mat, de le­ver av det. När det är snyggt ökar triv­seln ock­så, sä­ger An­ders Sun­dqvist.

Nu har För­val­ta­ren ut­vär­de­rat sats­ning­en och ser över möj­lig­he­ten att in­fö­ra den även i and­ra stads­de­lar.

Man stop­par in­te all­tid ned so­por­na or­dent­ligt och ibland stäl­ler man dem vid si­dan av, av nå­gon märk­lig an­led­ning.

Tho­mas Wi­lan­der är trött FULLT.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.