Per­mo­bil stängs ute

från Bri­stol

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Ul­ri­ca An­ders­son ul­ri­ca.an­ders­son@di­rekt­press.se

Man kan sä­ga att vi in­te föl­jer av­ta­let fullt ut. Det är all­var­ligt och vi får job­ba vi­da­re.

Se­dan 15 ok­to­ber finns det en fun­ge­ran­de hiss ner till sa­long­en på Bri­stol. Per­so­ner med rull­stol har se­dan dess kun­nat va­ra med på till ex­em­pel jazz­klub­bens eve­ne­mang – men till­gäng­lig­he­ten gäl­ler in­te al­la.

– His­sen är la­gad men den tar in­te per­mo­bi­ler, sä­ger Jo­han Asplund från Kul­turscen Bri­stol som be­dri­ver te­a­ter­verk­sam­het i lo­ka­len.

En hiss­re­pa­ra­tör ska ti­di­ga­re ha sagt att his­sen in­te gått att la­ga, med mind­re än att det skul­le kos­ta näs­tan li­ka myc­ket som att kö­pa en ny.

Från kom­mu­nen har Jo­han Asplund fått in­for­ma­tion om att his­sen då istäl­let skul­le by­tas ut, till en som är stark nog för att ta per­mo­bi­ler.

Ta­git in eg­na elekt­ri­ker

Nu ska istäl­let fas­tig­hets­ä­ga­ren ha ta­git in eg­na elekt­ri­ker som kun­nat fixa his­sen bil­li­ga­re.

Kul­turscen Bri­stol har teck­nat av­tal med kom­mu­nen för att få an­vän­da lo­ka­len. Kom­mu­nen har i sin tur teck­nat hy­res­av­tal med fas­tig­hets­ä­ga­ren, där det står bland an­nat att fas­tig­hets­ä­ga­ren an­sva­rar för att rö­rel­se­hind­ra­de ska ha möj­lig­het att ta sig ned till fo­a­jén.

– Vi har tol­kat av­ta­let som att den ska ta per­mo­bi­ler. När de som vill hy­ra lo­ka­len har per­mo­bil och in­te kan kom­ma in, då är den in­te till­gäng­lig för al­la.

”Vi kan in­te kla­ga”

Jo­han Asplund tyc­ker att in­for­ma­tio­nen till dem från kom­mu­nen va­rit brist­fäl­lig.

– Vi kan in­te kla­ga på fas­tig­hets­ä­ga­ren, vi har ing­et av­tal med dem. Men var­för får in­te vi re­da på att his­sen kom­mer la­gas och in­te ta per­mo­bi­ler?

Han ef­ter­frå­gar åter­i­gen ett av­tal som är läng­re än ett år och tror att det skul­le mo­ti­ve­ra fas­tig­hets­ä­ga­ren att in­ve­ste­ra i en ny hiss.

Ett brott mot sta­dens handslag med funk­tions­hin­der­rö­rel­sen, en­ligt Jesper Wiklund (V).

Frå­gan är pri­o­ri­te­rad

Han har skrivit en in­ter­pel­la­tion till an­sva­rigt kom­mu­nal­råd Jo­han Storå­kers (L) där han frå­gar om till­gäng­lig­he­ten ska an­ses va­ra i lin­je med av­ta­let och in­te minst handsla­get med funk­tions­hin­der­rö­rel­sen.

– Man kan sä­ga att vi in­te föl­jer av­ta­let fullt ut. Det är all­var­ligt och vi får job­ba vi­da­re, sä­ger Jo­han Storå­kers.

Frå­gan är pri­o­ri­te­rad och ef­tersom kom­mu­nen bi­drar till att verk­sam­het ska be­dri­vas i lo­ka­len är det klart att de kan ha en di­a­log med fas­tig­hets­ä­ga­ren, en­ligt ho­nom.

Hur det blir med en even­tu­ell för­läng­ning av av­ta­let går där­e­mot in­te att sva­ra på in­nan det är klart med ett nytt po­li­tiskt sty­re.

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

LAGAT. Bri­stols hiss fun­kar nu men tar in­te per­mo­bi­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.