Hem­tjänst sägs upp – an­gett fel tim­mar

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­burg@di­rekt­press.se

Nu har av­ta­let med den störs­ta pri­va­ta hem­tjänstak­tö­ren i Sund­by­berg sagts upp. En­ligt kom- mu­nen har bo­la­get läm­nat fel­ak­ti­ga upp­gif­ter om den tid vis­sa be­sök hos äld­re har ta­git.

Sund­by­bergs stad sä­ger upp av­ta­let med Lea vård och om­sorg AB. Bo­la­get är den störs­ta pri­va­ta hem­tjänstak­tö­ren i kom­mu­nen.

Av­ta­let sa­des upp på mån­da­gen men fort­sät­ter lö­pa till den 4 de­cem­ber.

– Lea har bru­tit mot av­ta­let på fle­ra punk­ter. Ett av­tal byg­ger på öm­se­si­digt för­tro­en­de och det finns in­te läng­re, sä­ger Bir­git­ta Fahl­grenSylvén, chef för äldre­för­valt­ning­en i Sund­by­berg.

Lea vård- och om­sorg har 115 hem­tjänst­kun­der i Sund­by­berg och står för cir­ka 50 000 av to­talt 250 000 ut­för­da hem­tjänst­tim­mar per år i kom­mu­nen. En­ligt Sund­by­bergs stad har bo­la­get läm­nat fel­ak­ti­ga upp­gif­ter om den tid vis­sa be­sök hos äld­re har ta­git.

– Själv­klart hand­lar det in­te om al­la tim­mar men till­räck­ligt många, sä­ger Bir­git­ta Fahl­gren-Sylvén.

För långa pass

Dess­utom an­ser Sund­by­bergs stad att vård­bo­la­get in­te följt an­ställ­nings­vill­kor och gäl­lan­de ar­bets­lag­stift­ning.

An­ställ­da har en­ligt sta­den bland an­nat ar­be­tat för långa pass ut­an le­dig­het.

Se­nast i maj ha­de tjäns­te­män på för­valt­ning­en sam­tal med led­ning­en för Lea vård och om­sorg – ut­an att någ­ra stör­re för­änd­ring­ar sked­de.

– Det är ing­en tve­kan om att det hand­lar om av­tals­brott. Vi har noll­to­le­rans, sä­ger Bir­git­ta Fahl­gren-Sylvén.

”Ing­en ska be­hö­va bli li­dan­de”

I mån­dags skic­ka­de Sund­by­bergs stad ut ett brev till Lea vård och om­sorgs samt­li­ga hem­tjänst­kun­der där man in­for­me­rar om vad som har hänt.

Dess­utom kom­mer al­la 115 få ett te­le­fon­sam­tal från en bi­stånds­hand­läg­ga­re och er­bju­das hjälp med att väl­ja ny hem­tjänst.

– Vårt främs­ta fo­kus just nu att vär­na om de som har be­hov av hem­tjänst. Ing­en ska be­hö­va bli li­dan­de, sä­ger Bir­git­ta Fahl­gren-Sylvén.

Ro­za Raz­ban är vd för Lea vård och om­sorg AB.

– Jag ingen­ting att kom­men­te­ra just nu, sä­ger hon.

FO­TO: MOSTPHOTOS

OM­FAT­TAN­DE. Lea vård och om­sorg har stått för cir­ka en femtedel av Sund­by­bergs hem­tjänst­tim­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.