Pri­ser­na fort­satt upp

Vi i Sundbyberg - - HEMMA -

ders­per­spek­tiv fort­sät­ter den po­si­ti­va tren­den. Bland bo­stads­rät­ter har pri­ser­na sti­git med +3 pro­cent i lä­net och +2 pro­cent i cen­tra­la Stock­holm se­dan au­gusti. Års­ut­veck­lings­tak­ten är nu -4 pro­cent.

När det gäl­ler vil­lor går det dock trö­ga­re. I Stock­holm är års­ut­veck­ling­en -8 pro­cent och i prin­cip stil­lastå­en­de de se­nas­te tre må­na­der­na.

Men det rå­der sto­ra skill­na­der mel­lan Stock­holms stads­de­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.