Så blir nya hal­len

NU. Stormö­te om de­tal­jer­na i nya hal­len

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 -

– Hel­he­ten är min ba­by, sä­ger kom­mu­nal­rå­det Jo­han Storå­kers (L) om att det stun­dar nya sam­tal om när och var Sund­by­berg får multi­hall och ny fri­id­rotts­an­lägg­ning.

I ons­dags fort­sat­te po­li­ti­ker, tjäns­te­män samt Sund­by­bergs IK och Duv­bo IK sam­ta­len kring var det i kom­mu­nen kan an­läg­gas en fri­id­rotts­a­re­na.

Grun­didén är att det ska fin­nas en till­fäl­lig från 20202022 och full­stor, per­ma­nent are­na från 2023.

– Sam­ta­len är en del i puss­let av multi­hal­len, sä­ger kom­mu­nal­rå­det Jo­han Storå­kers.

Som känt pla­ne­ras multi­hal­len byg­gas på det som i dag är Sund­by­bergs id­rotts­plats. In­rikt­nings­be­slut är fat­tat.

– Det finns ra­mar. Nu hand­lar det om in­ten­sivt ar­be­te med de­tal­jer. Vi har eg­na tjäns­te­män i sta­den, hjälp av kon­sul­ter och di­a­log med för­e­nings­li­vet – sta­den byg­ger in­te verk­sam­het ut­an det drivs i var­da­gen i för­e­nings­li­vet, sä­ger Jo­han Storå­kers .

Multi­hal­len ska byg­gas i tre vå­nings­plan. Två för is­spor­ter: cur­ling samt ishockey och kon­ståk­ning. Plan 3 är en fot­bolls­plan. I hu­vud­sak ska nytt­jan­de till­fal­la för­e­nings­li­vet, Jo­han Storå­kers är dock an­ge­lä­gen om att and­ra grup­per in­te glöms.

– Sko­lor och ”or­ga­ni­se­rad” spon­tanid­rott mås­te ock­så be­re­das plats. Som all­män­he­tens åk­ning el­ler natt­fot­boll på hel­ger, sä­ger han.

Idrotts­che­fen Mi­kael El­jen­myr fyl­ler på om konst­gräs­plan:

– Den kan även an­vän­das för fri­id­rott, lacrosse och an­nat.

– Ar­be­tet putt­rar på, fort­sät­ter El­jen­myr. De två pro- jekt­le­dar­na tar fram grov­skis­ser, kol­lar om man får in allt och vad som even­tu­ellt in­te får plats. En del får man gö­ra av­kall på för att an­nat mås­te be­re­das plats.

Mi­kael El­jen­myr be­rät­tar om works­hops för al­la in­blan­da­de och hur ex­al­te­ra­de mer­par­ten är, in­te minst hans egen per­so­nal.

– Det här är väl­digt spän­nan­de. Ska vi få in al­la id­rott­s­y­tor i den här lil­la stan mås­te vi byg­ga på höj­den och an­lägg­ning­en kan bli unik.

To­talt hand­lar det om 15 000 kvadrat­me­ter id­rott­s­y­ta, plus en fri­id­rotts­an­lägg­ning.

– Det finns ett starkt po­li­tiskt stöd, kon­sta­te­rar Jo­han Storå­kers, men på­pe­kar sam­ti­digt att det än­nu rå­der oklar­het kring hur Sund­by­berg styrs ef­ter va­let. Jon­ny Andersson

Ska vi få in al­la id­rott­s­y­tor i den här lil­la stan mås­te vi byg­ga på höj­den och an­lägg­ning­en kan bli unik.

FO­TO: SUND­BY­BERGS STAD

VISIONSBILD. Så här ser vi­sio­nen ut för den nya multi­hal­len.

PLANSKISS. Så här kan multi­hal­len kom­ma att se ut från syd­väst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.