Sum­pans fun­kis­vin­na­re

Vi i Sundbyberg - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg

Förs­ta gång­en gillt. Ka­rin Ahlin­der Magnusson de­bu­te­ra­de i Sund­by­bergs Fun­kis­fes­ti­val – och vann.

Hon var klart rörd när hen­nes namn ro­pa­des upp som vin­na­re av del­täv­ling­en på Kul­tur­cent­rum i Hal­lon­ber­gen.

– Jag är så glad. Jag har sjung­it se­dan jag var fem år och äls­kar att stå på sce­nen.

Fun­kis­fes­ti­va­len i Sund­by­berg har vux­it se­dan star­ten. Från bör­ja­de stod åt­ta ar­tis­ter på sce­nen.

– Då fick vi i per­so­na­len kö­ra, minns Soi­le Nord­lund som ar­be­tar som stödas­si­stent på Stu­re­går­dens af­fär.

Sten­hård kon­kur­rens

Nu var kon­kur­ren­sen mel­lan de tolv ar­tis­ter­na sten­tuff. Ele­ver på S:t Marins gym­na­si­ums fri­sör­lin­je ha­de sty­lat del­ta­gar­na.

Lä­ra­re och ele­ver från Sund­by­bergs kul­tur­sko­la bac­ka­de upp med mu­sik och kör. Ber­nice Kors­bäck var kon­fe­ren­ci­er till­sam­mans med Ma­ri­ka Kling­berg och drog igång sho­wen:

– Låt sång­en klinga fram. Nu kör vi!

Jag är så glad. Jag har sjung­it se­dan jag var fem år och äls­kar att stå på sce­nen.

Det var bredd på låt­va­let, från en upp­hot­tad ver­sion av den gam­la barn­vi­san ”Mors lil­la Ol­le” till ar­tis­ten Alans ver­sion av Twis­ted Sis­ters tuf­fa klas­si­ker ” We­re not gon­na ta­ke it any­mo­re”.

Ju­ry och pu­blikrös­ter

Ef­ter de tolv lå­tar­na sam­man­träd­de ju­ryn och räk­na­de sam­man pu­blikrös­ter­na. Till sist kom beske­det:

– Och vin­na­ren är … Ka­rin med ”Håll om mig”!

Se­dan blev det blom­mor, di­plom och na­tur­ligt­vis yt­ter­li­ga­re ett ar­tist­fram­trä­dan­de med vin­nar­lå­ten.

Den 1 och 2 april näs­ta år av­görs se­mi­fi­na­ler­na på Na­len i Stock­holm. Fi­na­len äger rum på Wa­ter­front Buil­ding den 26 au­gusti.

FO­TO: LEIF OL­DEN­BURG

VIN­NA­REN. Ka­rin Ahlin­der Magnusson får re­pre­sen­te­ra Sund­by­berg i se­mi­fi­na­len på Na­len.

ÖS. Alan rev av Twis­ted Sis­ters ”We­re not gon­na ta­ke-it”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.