VAD KAN DEN HÄR SEN­SORN GÖ­RA FÖR DIG?

Det här är ing­en van­lig Dörr/Föns­ter­sen­sor, det är en Trygg­hem­ma-sen­sor!

Vi i Sundbyberg - - SUNDBYBERG -

en har näm­li­gen fle­ra funk­tio­ner. Den kan skic­ka ett med­de­lan­de till dig när nå­gon öpp­nar yt­ter- el­ler bal­kong­dör­ren. Den kan även var­na om fönst­ret har stått öp­pet för länge, och du kan stäl­la in den på oli­ka tidsin­ter­vall be­ro­en­de på ute­tem­pe­ra­tu­ren. Till­sam­mans med en rö­rel­se­sen­sor kan du ha upp­sikt om en an­hö­rig verk­li­gen har gått ut och in­te ba­ra öpp­nat dör­ren, el­ler ock­så kan du kän­na dig trygg i vetska­pen om att bar­nen kom­mit hem. Dess­utom kan du få ett med­de­lan­de om nå­gon gått in på to­a­let­ten men in­te kom­mit ut in­om en för­ut­be­stämd tid. Själv­klart kan sen­sorn ock­så tän­da kvälls­be­lys­ning­en när du kom­mer hem från job­bet. Som en van­lig Dörr/Föns­ter­sen­sor. Men hur kan den gö­ra allt det här? Jo, det är vår

Trygg­hem­ma-tjänst som kopp­lar sam­man sen­so­rer­na så att de ta­lar med varand­ra, via en cen­tra­len­het: bred­band/smal­bands­box­en – hjär­tat i ditt smar­ta hem! Så följ med på vår stads­näts­re­sa där vi för­kla­rar hur vå­ra Trygg­hem­ma-sen­so­rer kan hjäl­pa dig att ska­pa en tryg­ga­re och be­kvä­ma­re var­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.